Zprávy z MASek

Zprávy a aktuality z webů MASek

Zprávy z MASek

logo MAS Vladař o.p.s.

31.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: Aktualizace Seznamu přijatých žádostí o podporu 13. výzva IROP 1
ZMĚNA ČERPÁNÍ ALOKACE - s vazbou na provedenou kontrolu formálního hodnocení a přijatelnost projektů "FNaP" 13. výzvy IROP 1

logo MAS Vladař o.p.s.

31.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: Informace pro OSVČ v souvislosti s koronavirem
25. března byl schválen zákon, který odpouští platby povinného důchodového pojištění a příspěvku na politiku zaměstnanosti všem živnostníkům. OSVČ tak od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. Zákon by měl být účinný už od března.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

31.3.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Výzva na Šablony III vyhlášena
Dnes byla vyhlášena Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha. Podat žádost mohou ZŠ a MŠ v termínu od 31.3.2020 do 29.6.2021. Všem školám a školkám nabízíme bezplatnou konzultaci, pomoc s vyplněním žádosti a následně i při administraci zpráv o realizaci. Vše zůstává stejné jako u Šablon I a II. V nouzovém […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

31.3.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Vyjádření MŠMT k realizaci ŠABLON v nouzovém stavu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky  vyhlášeného vládou ČR z důvodu ohrožení zdraví ve vazbě na prokázání výskytu koronaviru intenzivně zabývá řešením možných dopadů způsobených šířením koronaviru na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV – tedy Šablon. Snahou ŘO je […]

logo MAS Labské skály, z.s.

31.3.2020 MAS Labské skály, z.s.: Liberační balíček pro poplatníky daní
Liberační balíček pro poplatníky daní – finanční zpráva. Nabízíme konkrétní návody.

logo MAS Labské skály, z.s.

31.3.2020 MAS Labské skály, z.s.: Půlroční moratorium na splácení úvěrů a půjček
Ohlášeno půlroční moratorium na splácení veškerých úvěrů a půjček.

logo MAS Labské skály, z.s.

31.3.2020 MAS Labské skály, z.s.: Úvěr COVID 2
Bezúročný úvěr z programu Úvěr COVID je určen pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

logo MAS Labské skály, z.s.

31.3.2020 MAS Labské skály, z.s.: Informace pro OSVČ podání přehledu a odpuštění záloh
Informace pro OSVČ podání přehledu a odpuštění záloh k 26. březnu 2020

logo MAS Labské skály, z.s.

31.3.2020 MAS Labské skály, z.s.: ANTIVIRUS – program na ochranu zaměstnanosti
Ve čtvrtek 19. 3. 2020 vláda schválila návrh – program ochrany zaměstnanosti Antivirus. Má pomoci firmám ochránit pracovní místa.

logo MAS Vladař o.p.s.

30.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: Antivirus - program ochrany zaměstnanosti
Ve čtvrtek 19. 3. 2020 vláda schválila návrh program ochrany zaměstnanosti Antivirus. Má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset propouštět zaměstnance.

logo MAS Naděje o.p.s.

30.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200330 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 30. 3. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

30.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: ZMĚNA VÝZVY "Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 - III."
Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu prodloužen

logo MAS Naděje o.p.s.

30.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: ZMĚNA VÝZVY "Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 - III."
Termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu prodloužen

logo MAS Naděje o.p.s.

30.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200330 Hlasování per rollam
Hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství ze dne 30. 3. 2020

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

27.3.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Změny 6. Výzvy MAS IROP na školky a školy
Dovolujeme si vás informovat, že 6. Výzva MAS Nad Prahou - IROP - Formální i zájmové vzdělávání po celý život byla prodloužena do 31. května 2020. Zároveň byla navýšena alokace výzvy na 25 001 870 Kč. Text výzvy naleznete na https://www.nadprahou.eu/pro-zadatele-o-dotace/programovy-ramec-irop/vyzvy/ .  

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

27.3.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Nový zákon
Nově schválený zákon odpouští na půl roku všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění. OSVČ tak nemusí od března do srpna 2020 platit zálohy na pojistné. Pokud podají přehled o příjmech a výdajích do 3. srpna 2020 a zároveň do tohoto data uhradí doplatek pojistného, bude jim prominuto penále. O prominutí plateb záloh OSVČ nemusí žádat, jsou jim ze zákona prominuty automaticky, není tedy nutné nic hlásit. Pokud již živnostník uhradil zálohu na měsíc březen, bude tato záloha použita jako platba za měsíc září. Bližší informace zde: https://www.cssz.cz/web/cz/-/stat-odpusti-osvc-platby-povinneho-duchodoveho-pojisteni-na-pul-roku  Po projednání v Poslanecké sněmovně dnes Senát schválil vládní návrh zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který uleví plátcům pojistného, zejména osobám samostatně výdělečně činným. OSVČ budou v období od března do srpna odpouštěny zálohy až do výše pojistného vypočteného z minimálního vyměřovacího základu. Každá OSVČ tak za každý měsíc ušetří 2 352 Kč, dohromady 14 112 Kč. Ty osoby samostatně výdělečně činné, jejichž zálohy za pojistné jsou vyšší než z minimálního vyměřovacího základu, pak mohou rozdíl v pojistném doplatit až po podání přehledu v příštím roce. Vzhledem k aktuální situaci mohou osoby samostatně výdělečně činné rovněž odložit podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 až do 3. srpna 2020. Pro ostatní plátce pojistného pak platí, že v případě, kdy nebudou schopni zaplatit mezi březnem až srpnem pojistné, nebude jim započítáváno k těmto dluhům penále až do 22. září. Toto opatření ovšem neznamená, že zdravotní pojišťovna není oprávněna základ pojistného i v tomto období vymáhat.  Bližší informace zde: https://www.mzcr.cz/dokumenty/parlament-schvalil-opatreni-na-podporu-platcu-pojistneho_18824_1.html

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

27.3.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Novinky pro žadatele o dotace (1. výzva MAS Brána vysočiny, Jednotná žádost)
Lhůta vázanosti na účel, tedy tzv. udržitelnost projektů není nouzovým stavem ani souvisejícími krizovými opatřeními dotčena. Platí tedy povinnost udržet a provozovat (využívat) výstupy podpořeného projektu, udržet nově vytvořená pracovní místa i dodržet plnění definice způsobilého žadatele/příjemce. V této souvislosti upozorňujeme zejména na riziko případného dočasného pozastavení živnosti (např. po dobu nuceného uzavření podniku nebo z důvodu sezónnosti podnikání), které je považováno za porušení Pravidel 19.2.1 a mohlo by pravděpodobně vést k odebrání dotace, Kontroly fyzické realizace projektu na místě ze strany SZIF před proplacením dotace byly dočasně pozastaveny, mohlo by tak dojít s největší pravděpodobností k opoždění plateb v případě, když realizujete projekt z PRV a máte podanou Žádost o platbu (ŽoP). V individuálních případech je však možné se s kontrolory domluvit na alternativním způsobu provedení kontroly, Podpis Dohod na RO SZIF je nyní rovněž ze strany SZIF odkládán na pozdější termíny. V individuálních případech je však možné se s příslušným pracovníkem RO SZIF domluvit na vyřízení záležitosti korespondenčně, Dále se prodloužila lhůta pro podání Jednotné žádosti, a to až do 15. června.

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

26.3.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: Dopady COVID-19 na NNO
V důsledku preventivních opatření zaváděných vládou k zastavení šíření nákazy …

logo MAS Vladař o.p.s.

26.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: Na zvýšení soběstačnosti dostanou zemědělci a potravináři navíc 4,3 miliardy korun, rozhodla vláda
Celkem až 4,3 miliardy korun navíc z rozpočtové rezervy státu dostanou na pomoc se zvládnutím současné krize čeští zemědělci a producenti potravin. Rozhodla o tom dnes vláda. Peníze, které budou moci primárně čerpat malé a střední podniky, mají především zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech. Menší část prostředků půjde také na boj proti kůrovci.

logo MAS Vladař o.p.s.

26.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: III. Výzva MZe k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II
Žádosti o podporu v rámci programu 129 300 jsou přijímány od 1. dubna 2020 do 30.října 2020 nebo do vyčerpání alokace do 15 hodin posledního dne lhůty. Celková alokace III. Výzvy je 1000 mil. Kč.

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

25.3.2020 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: V BESKYDECH TO ŽIJE
Na začátku letošního roku byla vyhlášena úplně první výzva na předkládání žádostí o příspěvek z dotačního programu s názvem „V Beskydech to žije – 2020“. Tuto výzvu má na svých bedrech Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy za finančního přispění obcí našeho mikroregionu. Do výzvy se registrovalo celkem 32 projektů  v celkové hodnotě 308.500,- Kč. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů a omezenému […]

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

25.3.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Aktivity Charity Kroměříž ve stavu nouze
Paní Mgr. Renata Gabrhelíková z Charity Kroměříž nás poprosila, abychom Vám předali  základní informace o tom, jak Charita Kroměříž může pomáhat v období nouze. Zajímavostí je: v současné době nemocnice propouštějí co nejvíce osob do domácího ošetřování – je třeba více kompenzačních pomůcek, které teď je problém zařídit možná, že někoho například každý týden navštěvuje […]

logo MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.

25.3.2020 MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s.: V BESKYDECH TO ŽIJE
Na začátku letošního roku byla vyhlášena úplně první výzva na předkládání žádostí o příspěvek z dotačního programu s názvem „V Beskydech to žije – 2020“. Tuto výzvu má na svých bedrech Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy za finančního přispění obcí našeho mikroregionu. Do výzvy se registrovalo celkem 32 projektů  v celkové hodnotě 308.500,- Kč. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů a omezenému […]

logo MAS Sokolovsko o.p.s.

24.3.2020 MAS Sokolovsko o.p.s.: Čištění řeky Ohře 2020 bylo odložena na neurčito
Čištění řeky Ohře 2020 bylo odloženo na neurčito. V původní termín 4. dubna 2020 se tedy řeka čistit nebude.

logo Místní akční skupina Zálabí, z. s.

24.3.2020 Místní akční skupina Zálabí, z. s.: Ukončení příjmu žádostí do 4. výzvy PRV
Do 23.3.2020 měli žadatelé možnost zaslat žádosti do 4. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV). MAS Zálabí přijala přes Portál farmáře 10 žádostí.  Dvě žádosti do opatření Neproduktivní investice v lesích. Čtyři žádosti se týkají investic do zemědělské techniky. Jedna do podpory potravinářů a zbylé tři žádosti do opatření na podporu podnikání. Seznam přijatých žádostí do 4. výzvy naleznete: Seznam přijatých The post Ukončení příjmu žádostí do 4. výzvy PRV appeared first on Místní akční skupina Zálabí.

logo Ekoregion Úhlava, z.s.

24.3.2020 Ekoregion Úhlava, z.s.: Setkání se školní psycholožkou Mgr. Petrou Štefflovou
Setkání se školní psycholožkou Mgr. Petrou Štefflovou admin 24. Březen 2020 - 11:02 Setkání se školní psycholožkou Mgr. Petrou Štefflovou bude s ohledem na situaci přesunuto na jiný termín, o kterém Vás budeme včas informovat.

logo Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

24.3.2020 Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.: Ve Střílkách zavádí online výuku
Přidáváme článek pedagogů ze ZŠ a MŠ Střílky, který může sloužit jiným školám k inspiraci. Nová situace, nová výzva Naše malá venkovská škola ve Střílkách se dokázala vypořádat se situací díky své předchozí, aktivní práci a projektům, díky nimž získala nadstandardní vybavení a pedagogickou průpravu formou týmových školení. Díky spojení všech těchto atributů jsme mohli […]

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

24.3.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Praktická brožura - Zpracování masa na farmě
MAS a CSV RO Brno vydalo další praktickou brožuru. Zpracování masa na farmě - praktická brožura Metodika je určena pro zemědělce, kteří chtějí svou produkci masa realizovat ve formě zpracovaných potravin. Mohou ji v přiměřeném rozsahu využít i „hobby“ chovatelé, kteří produkci svého chovu realizují ve formě samozásobení a chtějí svým nejbližším nabídnout kvalitní a chutné domácí produkty. V neposlední řadě metodiku využijí ti zemědělci, kteří výhledově přemýšlejí o rozšíření své produkce či jejím zpracování. Brožura více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

24.3.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Malý LEADER MAS Brána Vysočiny 2020
MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlásila výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro neziskové organizace pro rok 2020. Byly vyhodnoceny podané projekty do této výzvy. Zde výsledek Hodnocení projektů 13.1.2020 Více http://www.masbranavysociny.cz/index.php/maly-leader

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

24.3.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Ukončení příjmu žádostí so 2. výzvy PRV
16.1.2020 byl ukončen příjem žádostí do 2. výzvy PRV na investice do zemědělských podniků, produktů a diverzifikaci zemědělství. Přišlo 26 žádostí. Projekty byly vyhodnoceny a do 27.3.2020 musí být podány na SZIF přes Portál farmáře. Seznam vybraných a nevybraných projektů 2. výzvy - změna 20.3. 2020. Více zde

logo MAS Šternbersko o.p.s.

23.3.2020 MAS Šternbersko o.p.s.: Odkazy k online vzdělávání
ODKAZY K ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ * 1)     SCIO do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 min

logo MAS Naděje o.p.s.

23.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: Svět, kde si sousedé pomáhají
Aplikace pro pomoc seniorům se zásobováním

logo MAS Naděje o.p.s.

23.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: Svět, kde si sousedé pomáhají
Aplikace pro pomoc seniorům se zásobováním

logo MAS Krušné hory, o.p.s.

20.3.2020 MAS Krušné hory, o.p.s.: ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ UZAVŘENÝCH ŠKOL
Zde přinášíme odkazy na možnosti online vzdělávání. Snad  se v době uzavření škol budou hodit...Přehled zde

logo MAS Naděje o.p.s.

20.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200312 Zápis č. 3/2020
Zápis č. 3/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020

logo MAS Naděje o.p.s.

20.3.2020 MAS Naděje o.p.s.: 20200312 Zápis č. 3/2020
Zápis č. 3/2020 z jednání Administrativního týmu ze dne 12. 3. 2020

logo MAS Vladař o.p.s.

19.3.2020 MAS Vladař o.p.s.: Bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem
Pokud jste živnostníkem, malým nebo středním podnikatelem a dostali jste se do potíží v souvislosti s výskytem koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, máte možnost od nás získat bezúročný úvěr k úhradě provozních nákladů, a to v rozmezí 500 tis. Kč až 15 mil. Kč. Z úvěru lze uhradit náklady, které musíte platit, a aktuálně vám chybí prostředky, protože došlo k poklesu vašich příjmů.

logo MAS Nad Prahou o.p.s.

19.3.2020 MAS Nad Prahou o.p.s.: Avízo 3. Výzvy Programu rozvoje venkova
Vedle pomoci potřebným připravujeme nové výzvy, abychom, až bude svět v pořádku, mohli rychle podpořit projekty zemědělců a podnikatelů. Záměry je možné i nyní konzultovat na dálku prostřednictví kontaktů uvedených v avízu. Kancelář MAS nadále zůstává uzavřená.

logo Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

19.3.2020 Místní akční skupina Podřipsko, z.s.: MAS Podřipsko zahájí dne 23.3.2020 příjem žádostí o dotaci ze 4. výzvy Programu rozvoje venkova
MAS Podřipsko vyhlašuje 4. výzvu Programu rozvoje venkova České republiky. Termín vyhlášení …