CZ-NACE - Vzdělávání

[P] Vzdělávání

Tato sekce zahrnuje vzdělávání na všech stupních a pro všechna povolání. Výuku lze provádět ústně nebo písemně, prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu nebo jako dálkový kurz.

Sekce zahrnuje jak vzdělávání nejrůznějšími institucemi řádného školského systému na různých stupních, tak i vzdělávání dospělých, alfabetizační programy atd. Patří sem rovněž vzdělávání na různých stupních vojenských škol a akademií, vězeňských škol atd. Sekce zahrnuje jak veřejné, tak i soukromé vzdělávání.

V každé úrovni vzdělávání je v počátečním stadiu zahrnuto také zvláštní vzdělávání pro tělesně nebo duševně postižené žáky.

Členění této sekce je založeno na úrovních vzdělání definovaných v klasifikaci ISCED 1997. Činnosti vzdělávacích zařízení poskytujících výuku na úrovni ISCED 0 jsou klasifikovány v 85.10, na úrovni ISCED 1 v 85.20, na úrovních ISCED 2-3 ve skupině 85.3, na úrovni ISCED 4 v 85.41 a na úrovních ISCED 5-6 v 85.42.

Tato sekce zahrnuje také výuku týkající se primárně sportovních a rekreačních činností, jako jsou tenis nebo golf, a podpůrné činnosti ve vzdělávání.