Projekt: Příměstské tábory v DDM Vratimov

Detail projektu: Příměstské tábory v DDM Vratimov

Výzva
Výzva MAS Slezská brána - Prorodinná opatření 2 590/03_16_047/CLLD_16_02_084, ve výzvě ŘO 03_16_047
Registrační číslo
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010362
Celkové způsobilé výdaje
2049050
Žadatel
Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace
Stav projektu:
PN23a
Místní akční skupina
MAS Slezská brána, z. s.
Místo realizace