Zprávy z Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

Zprávy a aktuality z Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

Karta datailů Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.Web: www.masbranavysociny.cz

Zprávy z MASek

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

27.3.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Nový zákon
Nově schválený zákon odpouští na půl roku všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění. OSVČ tak nemusí od března do srpna 2020 platit zálohy na pojistné. Pokud podají přehled o příjmech a výdajích do 3. srpna 2020 a zároveň do tohoto data uhradí doplatek pojistného, bude jim prominuto penále. O prominutí plateb záloh OSVČ nemusí žádat, jsou jim ze zákona prominuty automaticky, není tedy nutné nic hlásit. Pokud již živnostník uhradil zálohu na měsíc březen, bude tato záloha použita jako platba za měsíc září. Bližší informace zde: https://www.cssz.cz/web/cz/-/stat-odpusti-osvc-platby-povinneho-duchodoveho-pojisteni-na-pul-roku  Po projednání v Poslanecké sněmovně dnes Senát schválil vládní návrh zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který uleví plátcům pojistného, zejména osobám samostatně výdělečně činným. OSVČ budou v období od března do srpna odpouštěny zálohy až do výše pojistného vypočteného z minimálního vyměřovacího základu. Každá OSVČ tak za každý měsíc ušetří 2 352 Kč, dohromady 14 112 Kč. Ty osoby samostatně výdělečně činné, jejichž zálohy za pojistné jsou vyšší než z minimálního vyměřovacího základu, pak mohou rozdíl v pojistném doplatit až po podání přehledu v příštím roce. Vzhledem k aktuální situaci mohou osoby samostatně výdělečně činné rovněž odložit podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 až do 3. srpna 2020. Pro ostatní plátce pojistného pak platí, že v případě, kdy nebudou schopni zaplatit mezi březnem až srpnem pojistné, nebude jim započítáváno k těmto dluhům penále až do 22. září. Toto opatření ovšem neznamená, že zdravotní pojišťovna není oprávněna základ pojistného i v tomto období vymáhat.  Bližší informace zde: https://www.mzcr.cz/dokumenty/parlament-schvalil-opatreni-na-podporu-platcu-pojistneho_18824_1.html

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

27.3.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Novinky pro žadatele o dotace (1. výzva MAS Brána vysočiny, Jednotná žádost)
Lhůta vázanosti na účel, tedy tzv. udržitelnost projektů není nouzovým stavem ani souvisejícími krizovými opatřeními dotčena. Platí tedy povinnost udržet a provozovat (využívat) výstupy podpořeného projektu, udržet nově vytvořená pracovní místa i dodržet plnění definice způsobilého žadatele/příjemce. V této souvislosti upozorňujeme zejména na riziko případného dočasného pozastavení živnosti (např. po dobu nuceného uzavření podniku nebo z důvodu sezónnosti podnikání), které je považováno za porušení Pravidel 19.2.1 a mohlo by pravděpodobně vést k odebrání dotace, Kontroly fyzické realizace projektu na místě ze strany SZIF před proplacením dotace byly dočasně pozastaveny, mohlo by tak dojít s největší pravděpodobností k opoždění plateb v případě, když realizujete projekt z PRV a máte podanou Žádost o platbu (ŽoP). V individuálních případech je však možné se s kontrolory domluvit na alternativním způsobu provedení kontroly, Podpis Dohod na RO SZIF je nyní rovněž ze strany SZIF odkládán na pozdější termíny. V individuálních případech je však možné se s příslušným pracovníkem RO SZIF domluvit na vyřízení záležitosti korespondenčně, Dále se prodloužila lhůta pro podání Jednotné žádosti, a to až do 15. června.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

24.3.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Praktická brožura - Zpracování masa na farmě
MAS a CSV RO Brno vydalo další praktickou brožuru. Zpracování masa na farmě - praktická brožura Metodika je určena pro zemědělce, kteří chtějí svou produkci masa realizovat ve formě zpracovaných potravin. Mohou ji v přiměřeném rozsahu využít i „hobby“ chovatelé, kteří produkci svého chovu realizují ve formě samozásobení a chtějí svým nejbližším nabídnout kvalitní a chutné domácí produkty. V neposlední řadě metodiku využijí ti zemědělci, kteří výhledově přemýšlejí o rozšíření své produkce či jejím zpracování. Brožura více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

24.3.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Malý LEADER MAS Brána Vysočiny 2020
MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlásila výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro neziskové organizace pro rok 2020. Byly vyhodnoceny podané projekty do této výzvy. Zde výsledek Hodnocení projektů 13.1.2020 Více http://www.masbranavysociny.cz/index.php/maly-leader

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

24.3.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Ukončení příjmu žádostí so 2. výzvy PRV
16.1.2020 byl ukončen příjem žádostí do 2. výzvy PRV na investice do zemědělských podniků, produktů a diverzifikaci zemědělství. Přišlo 26 žádostí. Projekty byly vyhodnoceny a do 27.3.2020 musí být podány na SZIF přes Portál farmáře. Seznam vybraných a nevybraných projektů 2. výzvy - změna 20.3. 2020. Více zde

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

23.2.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Podpora společného odbytu
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve ke kulatému stolu na téma Podpora společného odbytu – krátké dodavatelské řetězce/místní prodej v Tišnově KDY: čtvrtek 5. března 2020 od 13.00 do 15.00 hod.KDE: Zasedací místnost – Radniční 14, TišnovProč: V rámci 9. kola Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020 (6.4. – 26.4.2020) bude možné podat Žádost o dotaci na spolupráci zemědělců/potravinářů a dalších subjektů, která povede k realizace nějakého odbytového místa, vybavení stávajícího obchodu apod.Registrace prosím nejpozději do 28 února 2020 na email manager@masbranavysociny.czPozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

23.2.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Chorvatsko
Ve dnech 9. – 14. 6. 2019 se MAS Brána Vysočiny zúčastnila spolu s dalšími MAS zahraniční exkurze v Chorvatsku s názvem „Možnosti spolupráce v oblasti zemědělské produktivity v Chorvatsku“. Více zde

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

7.1.2020 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Portál farmáře
Od ledna 2020 nastaly v Portálu farmáře velké změny, od 6.1.2020 je zde mj. k dispozici nový postup pro přípravu a podání Žádosti o dotaci. Postup  Berte prosím na vědomí, že s formulářem Žádosti o dotaci je přes Portál farmáře potřeba podat také všechny přílohy, zmíněné v aktuálních Pravidlech pro opatření 19.2.1 a také všechny přílohy, prokazující vámi požadované preferenční body v samotné žádosti o dotaci. Pokud nám nepodáte přílohy k preferenčním kritériím, nebudou vám preferenční body uděleny! Žádosti o dotaci je samozřejmě možné s námi konzultovat (Milan Kouřil, kontakt E-mail: prv@masbranavysociny.cz, telefon: 774 585 169). Pozor prosím na novou podobu příloh "Prohlášení o kategorii podniku" a "Prohlášení de minimis" u žádostí o dotaci, kterých se to týká. Termín pro podání žádosti o dotaci končí 16/1/2020, nenechávejte prosím nic na poslední chvíli! Více zde 

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

2.12.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.
MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlásila dne 2.12.2019 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.  Datum zahájení příjmu žádostí: 16.12.2019   Datum ukončení příjmu žádostí: 16.1.2020    Termín registrace na RO SZIF: 28.2.2020 Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 3 954 000,- Kč Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2 a 3 (Investice do zemědělských podniků a produktů a diverzifikace zemědělství) Pro bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru kontaktujte manažera PRV: Milan Kouřil, prv@masbranavysociny.cz, 774 585 169 Více v sekci Výzvu v PRV

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

22.11.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Seminář pro žadatele o dotaci
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele o dotaci k Výzvě MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, v rámci realizace Strategie CLLD MAS Brána Vysočiny pro období 2014-2020 KDY: čtvrtek 3.12. 2019 v 9.00 – 11.00 hod. KDE: Zasedací místnost, Radniční 14, Tišnov Notebook i s přístupovými hesly na Portál farmáře s sebou!! Registrace na seminář do 28.11.2019 na  manager@masbranavysociny.cz neb o na tel. 777 706 722 Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

15.11.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Komunitní prostor pro zpracování a odbyt potravin v Tišnově
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.Vás srdečně zve ke kulatému stolu na téma Komunitní prostor pro zpracování a odbyt potravin v Tišnově KDY: úterý 3. prosince od 13.00 do 15.00 hod.KDE: jednací místnost vedle kanceláře MAS Brána Vysočiny, Radniční 14, Tišnov Rádi bychom prezentovali svou myšlenku všem potencionálně zainteresovaným subjektům v Tišnově a diskutovali o tom, jaké by byly možnosti využití zmíněného prostoru, zda by se jakkoli potkávaly potřeby našich organizací či naopak jak by kdokoli z nás mohl vznik a provozování takového prostoru podpořit. Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

3.11.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Vyhlášení výzvy Malý LEADER MAS Brána Vysočiny
MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlašuje výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro rok 2020 Cílem je posílit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života obyvatel v území MAS Brána Vysočiny, z. s. prostřednictvím podpory aktivit, které přispívají k rozvoji regionu realizovanými nevládními neziskovými organizacemi. Místo realizace projektu musí být na území MAS Brána Vysočiny, alokace výzvy: 50 000 Kč (0% spoluúčast). Žádosti lze podávat do 31.12.2019! Více v sekci Projekty -> Malý leader

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

10.10.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Podpora rozvoje zpracování masa - seminář
Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář Podpora rozvoje zpracování masa Termín akce: 22. října v 9:00 hod. Místo: velký sál, Městské kulturní středisko Tišnov, Mlýnská 152, Tišnov 666 01 Přednášející budou k dispozici účastníkům semináře v průběhu celé akce. Program akce, lektoři, občerstvení (1 x coffee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov.V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

4.10.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Výzva č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření
Informace o změně v Operačním programu ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VÝZVA Č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření. MAS Brána Vysočiny informuje, že v rámci vyhlášené výzvy č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření v Operačním programu ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ došlo k 4.10.2019 ke změně. Změnou došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu v MS2014+, a to do 06.01.2020, 12:00. Aktualizovaná výzva je zveřejněna zde: http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-op-zp#vyzva_1

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

30.9.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Výzva č.4 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
Informace o změně v Operačním programu Zaměstnanost, výzvy č. 4 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ MAS Brána Vysočiny informuje, že v rámci vyhlášené výzvy č. 4 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v Operačním programu Zaměstnanost došlo k 30.9.2019 ke změně. Změnou došlo k prodloužení ukončení fyzické realizace projektu, a to do 31.10.2019, 12:00. Aktualizovaná výzva je zveřejněna zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz#vyzva_4

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

24.9.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Nové možnosti ve zpracování a odbytu produktů z farmy – diverzifikace činností
6. setkání z cyklu na téma Nové možnosti ve zpracování a odbytu produktů z farmy – diverzifikace činností proběhne 4. října 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. na Biofarmě Sasov. V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz. Více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

10.9.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: OPZ - pozvánka na semináře
1. MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 6MAS k vyhlášené výzvě pořádá seminář pro žadatele. Pozvánka 2. MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 5MAS k vyhlášené výzvě pořádá seminář pro žadatele. Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

2.9.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Seminář pro žadatele o dotaci 8. kolo PRV a 2. výzva MAS
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele o dotaci 8. kolo PRV a 2. výzva MAS KDY: úterý 10. září v 16.00 hod. KDE: Jednací místnost v suterénu radnice města Tišnova, nám. Míru 111, Tišnov PROGRAM:   8. kolo PRV 2014 – 2020 („velké PRV“), příjem žádostí v terminu 8. – 29. 10. 2019   2. výzva MAS:         fiche A Investice do zemědělských podniků, B Investice do zemědělských produktů a C Diversifikace zemědělství Kontakt a přihlášení:  PhDr. Libuše Beranová, manager@masbranavysociny.cz, 777 706 722 Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

29.8.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 6
MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 28. 8. 2019 výzvu č. 6 Podpora sociálních služeb II. k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V rámci výzvy bude podporováno odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace a odlehčovací služby. Výzva je určena pro poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příjem žádostí bude probíhat v období od 28. 8. 2019 do 31. 10. 2019. Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz. MAS bude k vyhlášené výzvě pořád seminář pro žadatele. O datu a místu konání budeme včas informovat.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

29.8.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 5
MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 28. 8. 2019 výzvu č. 5 Podpora prorodinných opaření II. k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V rámci výzvy budou podporovány činnosti na podporu zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování, doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory a dětské skupiny. Příjem žádostí bude probíhat v období od 28. 8. 2019 do 31. 10. 2019. Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz. MAS bude k vyhlášené výzvě pořád seminář pro žadatele. O datu a místu konání budeme včas informovat.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

4.8.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Pozvánka na dvoudenní akci v říjnu
Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny srdečně zvou na exkurzi Krátké dodavatelské řetězce a místní trhy inspirace potravinových iniciativ v ČRTermín: 14–15. říjen 2019Čas a místo odjezdu: 7:30 hod. Tišnov, náměstí Míru 111 (radnice) 8:30 hod. Brno, OC Olympie, U Dálnice 777, Modřice (zóna žlutá – http://www.olympia-centrum.cz/cz/parkovani)Návrat do Brna cca v 17:00 hod., do Tišnova cca 18:00 hod. V rámci exkurze je z prostředků Celostátní sítě pro venkov hrazena účastníkům doprava, pohoštění, návštěvy na farmách, lektoři.Účastníci exkurze si sami hradí ubytování, vč. snídaně ve výši 500 Kč/osoba/noc.Platbu po potvrzení přihlášení posílejte na účet: 3224225309/0800, do poznámky uveďte vaše jméno a příjmení. Bližší informace a závazná registrace je možná v termínu do 8. října 2019 do 12:00 hod. na e-mail manager@masbranavysociny.czPozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

29.7.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ)
5. setkání z cyklu na téma Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ), možnosti spolupráce proběhne 9. září 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. Orlovna Bořitov Pod Kostelem 1, Bořitov Můžete se registrovat na jednu či více akcí, ideálně na celý cyklus akcí. Více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz. Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

29.7.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: 2. výzva MAS bude vyhlášena až v prosinci 2019
2. výzva MAS Brána Vysočiny, z.s. v Programu rozvoje venkova bohužel nebude vyhlášena v létě 2019. Bude vyhlášena až v prosinci 2019. Vyhlášeny budou 3 Fiche, konkrétně - Investice do zemědělských podniků (stroje a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu) - Investice do zemědělských produktů (zpracování zemědělských produktů – sýrárny, mlékárny, sušičky ovoce apod.) a - Diverzifikace zemědělství (investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností v rámci CZ NACE C, F, G, I, J. M, N, P, R a S: http://www.nace.cz/) Je možné s námi vaše projekty konzultovat již nyní. Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Milana Kouřila prv@masbranavysociny.cz.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

11.7.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: MAS Brána Vysočiny - aktualizace harmonogramu výzev IROP
MAS Brána Vysočiny informuje, že byla provedena aktualizace harmonogramu výzev v Integrovaném regionálním operačním programu pro rok 2019. Programový výbor schválil plán vyhlášení dvou výzev – Infrastruktura dopravy II. a Infrastruktura vzdělávání II. Obě výzvy budou vyhlášeny v srpnu 2019. Informace o vyhlášení výzev, včetně popisu podporovaných aktivit a dalších podrobnostech výzvy, bude zveřejněna na webových stránkách http://masbranavysociny.cz/. Zde základní avízo o plánovaných výzvách v IROP a OP Z Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

3.6.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Společná zpracovna - setkání
Jste srdečně zváni na další setkání k přípravě společné zpracovny. Sejdeme se 19.6. v 17 hod. na stejném místě, jako minule, tj. v jednací místnosti radnice města Tišnov, Nám. Míru 111.  Program: 1. kam jsme se posunuli v přípravě společné zpracovny/prodejny v Tišnově 2. rozpočet akce, potřebné náležitosti, jak provozovat komunitní zpracovnu/prodejnu: založení družstva (komunita) apod. 3. Victorina Loca: družstevní prodejna v Příboře (v říjnu tam pojedeme na exkurzi, samozřejmě jste zváni) 4. překvapení  Registrace prosím na gottwaldova.mas@gmail.com

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

27.5.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Den s MAS - pracovní jednání
Dne 16. 5. 2019 se v prostorách Jihomoravského kraje uskutečnilo pracovní jednání místních akčních skupin z jihomoravského kraje - Den s MAS. Setkání se zúčastnili také zástupci jihomoravského kraje. Každá MAS v krátkosti informovala o své činnosti a prezentovala se tradičními výrobky a propagačními materiály. Byly také prezentovány společné projekty, jako je projekt Klimatická zeleň, místní akční plány a další. Pracovníci MAS Brána Vysočiny informovali o vyhlášených a plánovaných výzvách v jednotlivých operačních programech, o realizovaných projektech (projekt Zasaď strom, Cesta republiky stromy lemovaná, Klimatická zeleň), o spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a o další činnosti MAS. Zároveň jsme prezentovali místní výrobky.  

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

24.4.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Informace o schválení Evaluační zprávy ze střednědobé evaluace činnosti MAS
Dne 1. 4. 2019 byla Ministerstvem pro místní rozvoj schválena Evaluační zpráva ze střednědobé evaluace činnosti MAS Brána Vysočiny, z. s. Schválením byl završen proces vyhodnocení -          naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ze strany MAS, -          samotné činnosti MAS -          přínosů vyhlášených výzev a realizovaných projektů. MAS pro získání relevantních informací provedla rozhovory s realizátory projektů a zorganizovala jednání fokusní skupiny za účasti realizátorů projektů, zástupců MAS, zástupců obcí, odborníků z území MAS a dalších partnerů. Tímto bychom všem chtěli za jejich účast a pomoc poděkovat. Se získanými poznatky a nápady budeme dále pracovat. Tímto jsme získali podklad pro provedení změn ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, pro zacílení výzev, které MAS plánuje vyhlásit v roce 2019 (tak, aby realizované projekty přinesly maximální efekt pro obyvatele na území MAS) a pro další směřování práce MAS. Evaluační zprávu si můžete přečíst v sekci Strategie 2014-2020, část Evaluační zpráva, případně využijte odkaz: http://masbranavysociny.cz/images/files/sclld/evaluacni_zprava_final.pdf                

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

24.4.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 4
MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 24. 4. 2019 výzvu č. 4 Rozvoj sociálního podnikání k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V rámci výzvy budou podporovány činností, které umožní vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, obchodní korporace a OSVČ. Alokace výzvy činí 4.000.000,- Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 400.000,- Kč, maximální výše 2.000.000,- Kč. Výše dotace je 85 % způsobilých výdajů, spolufinancování od příjemce je 15 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí bude probíhat v období od 24. 4. 2019 do 30. 9. 2019. Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

12.4.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: MAS Brána Vysočiny rozděluje v roce 2019 další evropské peníze
Místní akční skupina Brána Vysočiny (dále jen MAS) získá dodatečných 15,5 mil. Kč z evropského Operačního programu Zaměstnanost. Budou vyhlášeny výzvy na udržení a rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb (např. zajištěním poradenství, sociální rehabilitace), na podporu prorodinných opatření (jako jsou příměstské tábory, dětské skupiny, dětské kluby i převádění dětí) a na vznik a rozšíření sociálních podniků. V Integrovaném regionálním operačním programu bude vyhlášena výzva na infrastrukturu vzdělávání pro základní školy a pro neformální a zájmové vzdělávání a výzva na zajištění bezpečnosti chodců v obcích. V Operačním programu Životní prostředí byla vyhlášena 1. výzva na realizaci ÚSES (založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů) a protierozní opatření (vodní a větrná eroze) a 2. výzva na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Žádosti o podporu je možné předkládat prostřednictvím MS2014+ do 24. 10. 2019. V Programu rozvoje venkova bude vyhlášena 2. výzva na fichi A Investice do zemědělských podniků, fichi B Investice do zemědělských produktů a fichi C Diverzifikace zemědělství. Informace o vyhlášených výzvách najdete na webových stránkách www.masbranavysociny.cz/, sekce Výzvy.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

12.4.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: V únoru byly vyhlášeny výzvy
V únoru byly přes MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlášeny tyto 2 výzvy v Operačním programu životní prostředí: Výzva č.1: REALIZACE ÚSES A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Výzva č.2: REVITALIZACE FUNKČNÍCH PLOCH A PRVKŮ SÍDELNÍ ZELENĚ Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 2. 2019 od 9:00 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24. 10. 2019 do 20:00 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023. Podrobné informace vč. kompletního textu výzev, podmínek a pravidel naleznete zde. Leták k výzvám

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

1.4.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Seminář Podpora rozvoje zpracování masa
Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář Podpora rozvoje zpracování masa  Termín akce: 29. dubna 2019 od 9:00 hod. a 15.00 hod.  Místo: Mitrovský dvůr, Mitrov 9, 592 53 Strážek Seminář je zaměřený na problematiku zpracování masa na farmě a výrobu uzenářských výrobků; sdílení příkladů dobré praxe; spolupráci zemědělců a zpracovatelů; možnosti finančních odpor z PRV. Program akce, lektoři, pohoštění (1x coffee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov.  V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz. Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

10.3.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Zveme vás na cyklus 6 akcí
Výměna zkušeností úspěšného hospodaření na farmách - Cyklus seminářů Management podniku od A do Z Celý projekt 6 seminářů je kombinací vzdělávacího, informačního a praktického charakteru.Vzdělávací aktivity jsou tematicky vzájemně propojeny tak, aby účastník, který absolvuje všechny (či většinu z nich), získal kompletní znalosti o managementu farmy (podniku) od A do Z a dostalo se mu také dalších kvalitních a praktických informací (jak zpracovávat svou produkci, jak spolupracovat, jak balit výrobky, jak je prodávat, propagovat apod.). Plakát výměny zkušeností 1. setkání z cyklu na téma Úvod do zemědělského podnikání, základní povinnosti, zahajování zemědělské činnostiproběhne 20. března 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. v restauraci Čepaník, Frýdecká 56, 739 34 Václavovice Můžete se registrovat na jednu či více akcí, ideálně na celý cyklus akcí. Více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz. Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

17.2.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Komunitní zpracovna
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na akci Komunitní zpracovna potravin Tišnov a okolíkdy: pondělí 25. 3. 2019 od 17.00 do 19.00 hod.kde: jednací místnost radnice města Tišnova, nám. Míru 111, TišnovPřijďte s námi diskutovat, prezentujte v krátkosti, co byste chtěli dělat, co by Vás bavilo a jak jste daleko s realizací svých cílůPřihlášení na: manager@masbranavysociny.cz nebo 777 706 722Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

17.2.2019 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Pozvánka na seminář Klimagreen a 1.a 2. výzvy OPŽP
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve v úterý 12. 3. 2019do místnosti v1. patře na Radniční 14, Tišnov (nad městskou policií) na tyto semináře:od 9 do 10:15 hodin Následná péče o vysazenou zeleň (v rámci projektu Klimagreen)a od 10:30 do 11:30 Seminář pro žadatele o dotaci v Operačním programu Životní prostředí v rámci 1.a 2.výzvy MAS Brána Vysočiny Aktivity:Realizace ÚSES, protierozní opatření a sídelní zeleň Semináře jsou bezplatné, občerstvení zajištěno.Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

27.12.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Komunitní zpracovna potravin Tišnov a okolí
Máme vlastní potravinářské produkty a nemáte kapacity či znalosti k jejich prodeji? Pro sebe a sousedy vyrábíte podomácku uzeniny, marmelády, jogurty apod., rádi byste se posunuli na „profesionálnější“ level a nevíte, jaké legislativní požadavky Vás čekají, popř. si na legislativu netroufáte? Přemýšlíte o zpracování vlastní produkce, výrobě potravin, marmelád, pečení koláčů, dortů apod. a nemáte vlastní výrobní a zpracovatelské prostory? MAS Brána Vysočiny hledá zájemce o realizaci společného zpracovatelského prostoru. Šlo by o prostor, splňující hygienické a další legislativní požadavky tak, aby zde bylo možné zpracovat vlastní surovinu (např. ovoce, zeleninu, mléko) a vyrobit produkt, který by poté bylo možné uvádět do oběhu (oficiálně prodávat). Kontakt pro sběr zájemců: manager@masbranavysociny.cz napište zájemce, organizace, kontakt, činnost) Setkání proběhlo 3.12.2018 - pozvánka, prezentace

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

14.12.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Národní síť spouští nový web
Venkov je náš domov - to je mottem nové webové stránky www.mistniakcniskupiny.cz. Najdete na ní výběr těch nejlepších projektů z českého venkova, které vznikly díky podpoře místních akčních skupin. Webovou stránku spustila Národní síť místních akčních skupin, která sdružuje po celém Česku 167 MASek. Jejím cílem je nejen vyvrátit zažité stereotypy kolem místních akčních skupin, ale především ukázat skutečné lidi a jejich příběhy, jež pojí láska k venkovu zhmotněná v projektech, které dělají z venkova lepší místo k životu.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

14.11.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Pozvánka seminář - Výsadba zeleně a seminář Agrolesnictví
Pozvánka se seminář na téma Výsadba zeleně v rámci projektu KlimagreenVe spolupráci s KÚ JMK pořádáme ve čtvrtek 29.11. od 13 do 15 hodin seminář k výsadbám zeleně do krajiny. Seminář proběhne v prostorách tišnovské radnice. Je určen odborné i laické veřejnosti. Pozvánka zde. Pozvánka se seminář na téma AgrolesnictvíVe stejný den tj. ve čtvrtek 29.11.2018 v čase od 15,30 do 17,30 opět na tišnovské radnici proběhne i seminář v rámci výzkumu Mendelovy univerzity Brno na téma Agrolesnictví. Tento seminář je určen obcím, zemědělským podnikům, veřejnosti, výzkumným a akademickým pracovníkům, studentům, pracovníkům státní správy a administrativy. Přihlašování přes pozvánku zde.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

14.11.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Pozvánka na seminář pro žadatele OP ŽP
V MAS Brána Vysočiny plánujeme vyhlásit začátkem roku 2019 výzvy v Operačním programu Životní prostředí na biokoridory, ÚSES, protierozní opatření a zeleň v sídlech. Pro zájemce z řad obcí, firem i fyzických osob pořádáme seminář už 21.11.2019 od 9 do 11 hodin na tišnovské radnici. Pozvání přijaly i odbornice na typové projekty a zpracování dokumentace, bude možnost s nimi na místě konzultovat Vaše záměry. Pozvánka zde

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

14.11.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Komunitní zpracovna potravin Tišnov a okolí
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na akci Komunitní zpracovna potravin Tišnov a okolí KDY: pondělí 3. 12. 2018 od 16.00 do 17.30 hod.KDE: jednací místnost radnice města Tišnova, nám. Míru 111, Tišnov MAS Brána Vysočiny hledá zájemce o realizaci společného zpracovatelského prostoru. Šlo by o prostor, splňující hygienické a další legislativní požadavky tak, aby zde bylo možné zpracovat vlastní surovinu (např. ovoce, zeleninu, mléko) a vyrobit produkt, který by poté bylo možné uvádět do oběhu (oficiálně prodávat).Více v pozvánce.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

5.11.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Zasaď strom III
Dne 3.11. 2018 se za mrholení a dobré nálady uskutečnila akce Zasaď strom III (v rámci projektu Milion stromů pro JMK).  Tentokrát se vysadilo 21 třešní Na Nové tj. podél cesty od Tišnova na hradčanské nádraží.  Na doprovodném programu se podílely tyto organizace: Dětský domov Tišnov, Inspiro Tišnov, SŠ a ZŠ Tišnov, Charita Tišnov a Ekoporadna Tišnov. Na místě se tančilo, vyrábělo, soutěžilo a hlasovalo o Nejkrásnější strom a Nejkrásnější venkovní květinovou výzdobu v Tišnově. Výsadbu odborně komentovali p. Václav Drhlík za město Tišnov, p. Zdeňka Dohnálková za MAS Brána Vysočiny a p. Hana Ondrušková za Ekoporadnu Tišnov.  Plakát

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

5.11.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Milion stromů pro JMK III.
Výsadba třešní na ulici Na Nové proběhne v sobotu 3.11. od 14 do 16 hodin v rámci projektu Milión ovocných stromů pro JMK . Více na plakátku.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

25.10.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: MAS Brána Vysočiny vydala brožurku Cesta republiky stromy lemovaná
Nezapomínejme na své kořeny. Připomínejme si na této cestě historii města Tišnova i našeho státu. Lemují ji stromy. Jsou často nenápadné, přesto mnohdy významné. Co je na nich zajímavého? V roce 100. výročí založení Československé republiky se snažíme objevit pozoruhodné stromy v našem městě. A dozvíte se i leccos o místních pomnících a památnících. Projekt Stromy svobody je realizován za finanční podpory města Tišnova. Brožurka je ke stažení zde. Jen samostatná mapka je zde.Pracovní listy spíše vlastivědné pro MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ i SŠ ke stažení na odkazech. Řešení prac.listů. Pracovní listy spíše přírodovědné vytvořilo SVČ Inspiro Tišnov (pro MŠ, ZŠ i SŠ). Řešení prac.listů. Vydejte se s brožurkou na procházku Tišnovem!

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

21.10.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Den s praxí
Naše MAS Brána Vysočiny se bude prezentovat na akci Den s praxí. Jedná se o I. ročník symposia k oslavě 10. výročí založení FRRMS dne 17. 10. 2018 v Brně. Více na webových stránkách http://denspraxi.cz/ nebo na Facebooku https://www.facebook.com/events/2080546505310254/. Program na Den s praxí

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

8.10.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Obec Borovník získala 2. místo
Obec Borovník získala 2. místo v celostátním hodnocení Oranžová stuha Jihomoravského kraje roku 2018 Oranžová stuha se uděluje za spolupráci obce se zemědělským subjektem. Cílem ocenění je povzbudit představitele obcí, zemědělce hospodařící v obci a občany ke vzájemné spolupráci, která povede ke zvelebování obce a ke zlepšení života na venkově. Jsou vyhledávány, zveřejňovány a oceňovány příklady dobré spolupráce obce a zemědělského subjektu (zemědělského nebo lesnického podniku) či obce a místní dobrovolné organizace z resortu zemědělství (např. myslivců, rybářů, včelařů). Partnerství ze strany obce může být naplňováno také v rámci dobrovolného svazku obcí nebo místní akční skupiny.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

23.9.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Exkurze Výměna zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku
Ve dnech 4. a 5. 9. 2018 uspořádala Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny exkurzi za účelem výměny zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku. Exkurze se zúčastnili zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu, Místní akční skupiny Brána Vysočiny, neziskových organizací, místní samosprávy, OSVČ podnikající v zemědělství. Více zdeFoto z exkurze

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

21.9.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Žádosti o dotace ve " velkém" PRV a 2. výzva PRV přes MAS Brána Vysočiny
Blíží se podávání žádostí o dotace v 7. kole "velkého PRV" a 2. výzva podávání žádostí přes CLLD MAS Brána Vysočiny (výzva bude vyhlášena v 2/2019), dovoluji si Vás tedy pozvat na informační seminář  k těmto tématům.  Akce se bude konat 5. října 2018 od 9 hod. Prostudujte si prosím pozorně program a připravte si dotazy. Jste srdečně zváni :) Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

29.8.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Plánování výzev z Operačního programu Životní prostředí
MAS Brána Vysočiny plánuje výzvy z Operačního programu Životní prostředíNa přelomu roku 2018/2019 plánujeme vyhlásit dvě výzvy z OP ŽP v prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, ve třech aktivitách: Realizace ÚSES – založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů Protierozní opatření – zamezení větrné a vodní eroze Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleněVíce zde 

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

15.8.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Bludný kruh 2018
4. ročník orientačního cyklomaratonu Bludný kruh se uskuteční v sobotu 8.9.2018. MAS Brána Vysočiny pořádá v rámci této již podruhé nově závod pro rodiny. Více informací v plakátku. Všichni jste srdečně zváni!!!

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

27.7.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Exkurzi Výměna zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku.
Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny srdečně zvou na exkurzi Výměna zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku. Termín konání exkurze: 4.–5. září 2018 Čas a místo odjezdu: 7:30 hod. Tišnov, náměstí Míru 111 (radnice) 8:00 hod. Brno, OC Olympie, U Dálnice 777, Modřice Návrat do ČR ve středu 5. září 2018 v 15:30 hod. do Brna, v 16:00 hod. do Tišnova. Doprava: autobus po celé trase. Podmínkou účasti na exkurzi je mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Účastníkům exkurze doporučujeme uzavřít cestovní pojištění na cestu do zahraničí. V rámci exkurze je z prostředků Celostátní sítě pro venkov hrazena účastníkům doprava, ubytování včetně snídaně, pohoštění, pronájem jednacích míst na farmách, průvodci.Účastníci exkurze si sami hradí večeři a vstupy do objektů ve výši 38 EUR/osobu (bude vybíráno u autobusu). Bližší informace a registrace je možná v termínu do 31. 8. 2018 do 12:00 hod. na e-mail manager@masbranavysociny.cz Plakát s podrobným programem

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

27.7.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Výzvy IROP
MAS Brána Vysočiny plánuje vyhlásit druhou výzvu v IROP na soc.služby v srpnu 2018.MAS Brána Vysočiny plánuje vyhlásit třetí výzvu v IROP na bezpečnost v dopravě v srpnu 2018.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

28.6.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Zahraniční exkurze do Dolního Rakouska a na Pálavu
Kancelář MAS Brána Vysočiny měla možnost zúčastnit se ve dnech 19. – 20. 6. 2018 dvoudenní zahraniční exkurze do Dolního Rakouska. Celou akci pořádala Celostátní síť pro venkov a MAS Lednicko-valtický areál. Exkurze byla zaměřená na krátké dodavatelské řetězce v praxi, ovocné stromy v krajině a pozemkové úpravy.Nejprve jsme navštívili obci Mistelbach, kde funguje střední škola zemědělská LFS und AGRO HAK Mistelbach. Tako škola nabízí svým studentům teorii i praxi v jednom areálu. Studenti si projdou celým procesem živočišné i rostlinné výroby a zpracování produktů. Další zastávkou byl podnik Ing. Wolfganga Hackla v Atzelsdorfu na pěstění a zpracování meruněk. Ukázal nám meruňkové sady, vysvětlil zásady úspěchu jeho podnikatelské činnosti, informoval o čerpání dotací z Evropské unie a představil nám také produkty, které z meruněk zpracovává. Posledním bodem byly půdoochranná opatření v praxi v obci Atzelsdorf. S pozemkovými úpravami nás seznámil Ing. Johann Meixner z Dolnorakouského zemědělského úřadu.Následující den exkurze jsme začali opět pozemkovými úpravami v k.ú. Perná – týkají se výsadeb ovocných dřevin v krajiněTečkou za exkurzí byla návštěva hustopečské Mandlárny. Majitelka firmy nás seznámila s procesem legalizace a výroby Mandlovice, která je pro tuto oblast tak typická.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

3.6.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Výběrové řízení
Jste pečlivý/á a samostatný/á? Rád(a) se učíte novým věcem a nebojíte se změn?MAS Brána Vysočiny hledá pracovníka/nici na pozice: koordinátor/ka IROP a OP Z koordinátor/ka OP ŽP a PRV Přihlášku doručte osobně do kanceláře MAS Brána Vysočiny, z.s., nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, nebo emailem na adresu: manager@masbranavysociny.cz, a to do pondělí 25.6.2018  

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

22.5.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Exkurze Maršovský mlýn za starokladrubskými koňmi
MAS Brána Vysočiny, z.s. zve širokou veřejnost na akci - Exkurze Maršovský mlýn za starokladrubskými koňmiKde: samota Maršovský mlýn, údolí Bílého potoka Kdy: 8. 6. 2018 16h až cca 18h Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

25.4.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Ekofarma Vařejkův dvůr - příklad dobré praxe
Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na akci Ekofarma Vařejkův dvůr - příklad dobré praxe krátkého dodavatelského řetězce dne 26. května 2018 od 10:00 do 15.00 hod. Účastníci exkurze se seznámí s provozem mléčné farmy a jejich přidruženými aktivitami. Program akce včetně pohoštění je financován z prostředků Celostátní sítě pro venkov. Dopravu si účastníci akce hradí sami. V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: koordinator@masbranavysociny.cz Plakátek

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

5.4.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Seminář/workshop Komunitou podporované zemědělství: jak se stát spolutvůrcem svých potravin?
  Dne 1.3. 2018 se v čase od 17 do 20 h konal seminář a workshop na téma Komunitou podporované zemědělství, zkráceně KPZ. Setkání proběhlo v budově Střediska volného času Inspiro Tišnov. Organizátorem této akce byla MAS Brána Vysočiny, z.s, spolek Hojnost, z.s a Celostátní síť pro venkov. Náplní tohoto setkání bylo informovat veřejnost o možnosti, jak využít místní zdroje potravin díky podpoře místních a okolních zemědělců a producentů potravin. Seminářem provázela zástupkyně spolku Hojnost, paní Kateřina Rezková. Příchozí seznámila s aktivitami spolku Hojnost, s problematikou KPZ a jejím vývojem v oblasti Tišnovska, výhodami a nevýhodami této spolupráce. Slovo si vzala i paní Ludmila Pospíšilová z ekofarmy Pospíšilovi, Vitouchovi z farmy Blahoňov nebo zemědělkyně paní Tvarůžková. Celé setkání bylo nastaveno velmi interaktivně - účastnici se zamysleli nad tím, co ve svém okolí postrádají v oblasti potravin, co by chtěli změnit v souvislosti s potravinami, které jí, co by potřebovali v případě, kdyby chtěli podporovat KPZ, popřípadě napsali, co sami můžou pro KPZ nabídnout. Setkání bylo obohaceno o skvělé slané i sladké občerstvení domácí výroby. Pan Milan Kouřil seznámil s Programem rozvoje venkova (PRV) a možností zažádat si o dotaci v rámci tohoto programu. Díky finanční podpoře Celostátní sítě pro venkov mohla tato důležitá a zajímavá akce vzniknout. Více zde

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

5.4.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Klimatická zeleň
Ve čtvrtek 10.5.2018 proběhne v čase 9.00-11.00 velice zajímavý seminář s odborníky na Klimatickou zeleň - předběžná pozvánka zdeHned se koná od 11.00 do 12.30 setkání k Operačnímu programu životní prostředí, na které naše MAS získala 10 mil. Kč dotace a bude je rozdělovat v roce 2019 na biokoridory,ÚSES, protierozní opatření a zeleň v sídlech... Přijďte podpořit možné zlepšení prostředí pro život obyvatelná území naší MAS!Klimatickou zeleň

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

27.3.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Jarní trhová slavnost
MAS Brána Vysočiny spolupořádá Jarní trhovou slavnost s ukázkou živých hospodářských zvířat v sobotu 21.4.2018 od 8.00 na náměstí v Tišnově Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

28.2.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: MAS Brána Vysočiny hledá pracovníka/nici
Vyznáte se v účetnictví a programu Money S3? Máte zkušenosti s evropskými dotacemi? Jste pečlivý/á a samostatný/á? Umíte zpracovat a udržovat cashflow organizace? MAS Brána Vysočiny hledá pracovníka/nici pro vedení a zpracování účetnictví a finanční/ho manažera/ku. Přihlášku doručte osobně do kanceláře MAS Brána Vysočiny, z.s., nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, nebo emailem na adresu: manager@masbranavysociny.cz, a to do pátku 23.3.2018 Více v inzerátu

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

23.2.2018 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: CSV - Podpora místních farmářů
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z.s. a spolkem Hojnost, z.s.Vás zvou na seminář a workshop Komunitou podporované zemědělství na TišnovskuJak se stát spolutvůrcem svých potravin?v čase od 17:00 – 20:00 hod. dne 1. března 2018; Riegrova 312, Tišnov klubovna INSPIRA v budově Gymnázia Tišnov (zadní vstup ze dvorku)Pozvánka.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

1.11.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Pátráme po Stromech svobody. Pomůžete nám?
U příležitosti 100. výročí vzniku Československa, které připadá na příští rok, spouští Nadace Partnerství roční kampaň Stromy svobody 1918-2018.Během následujícího roku chceme objevit symbolických 1918 Stromů svobody vysazených na počest republiky a k připomínce svobody a demokracie. Mohly by jich být tisíce, podle historických zmínek se totiž v letech 1918 a 1919 sázely téměř v každé obci. Sázely se ale také v pozdějších letech - například 1928, 1945, 1968. Bohužel se na většinu z nich v průběhu doby zapomnělo. Pomozte nám Stromy svobody objevit a zmapovat jejich příběh. Zapátrejte v obecních a školních kronikách, nebo se zeptejte pamětníků. Nalezené stromy pak můžete zaznačit do mapy Stromů svobody.Vyvrcholením kampaně pak bude hromadná celorepubliková výsadba lip, která se uskuteční 27. října 2018.Zapojte se s námi! Více zde

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

20.10.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Konference Krátké dodavatelské řetězce
MAS Brána Vysočiny a Celostátní síť pro venkov pořádá konferenci na téma Krátké dodavatelské řetězce – možnosti odbytu ve venkovském prostoruve čtvrtek 23. 11. 2017 od 9.00 do 15.30 hod. v Tišnově (Mlýnská 152).V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte do 22. 11. 2017 na: https://goo.gl/forms/92zra5C1UTQWycdl1 Účast na konferenci včetně celodenního občerstvení je bezplatná.Kontakt: 777 706 722, manager@masbranavysociny.cz.Těšíme se na setkání s vámi!PozvánkaPlakát

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

3.10.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Získání dotací v rámci Programu rozvoje venkova
V Programu rozvoje venkova přes MAS Brána Vysočiny bude vyhlášena výzva v lednu 2018 s alokací 5 500 000 Kč.Podpoříme v rámci výzvy tyto fiše:1. investice do zemědělských podniků2. investice do zemědělských produktů - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů3. diverzifikaci zemědělství - podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (i pro nezemědělce)4. spolupráci subjektů - horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Více v sekci PRV

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

3.10.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí.Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora přes MAS Brána Vysočiny směřovat, jsou infrastruktura dopravy, infrastruktura sociálních služeb a infrastruktura vzdělávání. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). MAS Brána Vysočiny vyhlásila první výzvu v IROP na vzdělávání (pro školy i organizace neformálního a zájmového vzdělávání) dne 23. října 2017.Pozvánka na seminář pro žadatele 25.10.2017. Více v sekci IROP

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

3.10.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Ovocné stromy a jejich role v krajině
MAS Brána Vysočiny zve na přednášku na téma Ovocné stromy a jejich role v krajině, která proběhne v pátek 20. 10. 2017 v 16 hodin na radnici města Tišnova v zasedací místnosti v suterénu. Plakát Následně MAS Brána Vysočiny, z.s., zve veřejnost na společnou akci VÝSADBA JABLONÍ – ZASAĎ STROM IIKDY: pátek 3. 11. 2017 od 15 hodinKDE: cyklostezka Tišnov – ŽeleznéPro děti bude připraven program – soutěže, úkoly, pro všechny pak malé občerstvení.Plakát

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

24.9.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost
OP Zaměstnanost pokrývá v našich výzvách oblast sociálního začleňování a boje s chudobou. Řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru. MAS Brána Vysočiny vyhlásí třetí výzvu v OP Zaměstnanost na prorodinná opatření (dětské skupiny) dne 20. října 2017. Pozvánka na seminář pro žadatele 24.10.2017. Více v sekci Výzvy OPZ.MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 5.6.2017 a vyhodnotila dne 6.9.2017 první výzvu v OP Zaměstnanost na prorodinná opatření . Více v sekci Výzvy OPZ.MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 16.6.2017 a vyhodnotila dne 6.9.2017 druhou výzvu v OP Zaměstnanost na sociální služby . Více v sekci Výzvy OPZ.

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

3.7.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Bludný kruh 2017
  3. ročník orientačního cyklomaratonu Bludný kruh se uskutečnil v sobotu 19.8.2017. MAS Brána Vysočiny pořádala v rámci této akce nově závod pro rodiny. Akce se zúčastnilo 25 dvojčlenných družstev v dospělácké kategorii a 7 (2-5 členných) družstev v dětské kategorii. Rodinná družstva si díky sponzorům odvezla startovací balíček a odnesla si také odměny za účast na závodu. MAS připravila pro děti doprovodný program, omalovánky, vyrábění, tetování a dětem byl na závěr akce promítán v sále pod kinem film. Více informací v plakátku. Všichni jste srdečně zváni!!! Reportáž z TTV

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

20.6.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: ZŠ a MŠ Deblín vyhrála 1. místo
ZŠ a MŠ Deblín vyhrála 1. místo soutěže školních webů sCOOL web 2017!Hlavním cílem soutěže sCOOL web je otevírat školy veřejnosti. Pro aktuální ročník 2017 jsou tématem školní informační systémy, jejich využívání a propojení s prezentací školy. Organizátorem soutěže je EDUin, o.p.s. Praha 4.Adresa webu: www.zs-deblin.czOdkaz na soutěž: www.scoolweb.cz

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

12.5.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: TraktorŠOU Borovník 2017
Srdečně Vás zveme na TraktorŠOU v Borovníku v neděli 18.6.2017 od 13.00 do 19.00. Čekají Vás soutěže pro děti i rodiče, prohlídky těžké techniky a další. Všichni jste srděčně zváni, bude to opravdu stát za to. Plakát akce

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

12.5.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: TraktorŠOU Borovník 2018
Srdečně Vás zveme na TraktorŠOU v Borovníku v neděli 17.6.2018, která pokračuje pátým ročníkem. Čekají Vás soutěže pro děti i rodiče, prohlídky těžké techniky a další. Všichni jste srděčně zváni, bude to opravdu stát za to. Plakát  

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

8.5.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Exkurze na farmě v Bořitově a faremním obchodu v Blansku
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z.s., pořádají pro širokou veřejnost exkurzi na farmu v Bořitově – ukázka pěstování zeleniny, krátké odbytové řetězce a do faremního obchodu v Blansku dne 16.6.2017. Pozvánka.Přihlašujte se na email manager@masbranavysociny.cz do 2.6.2017. Více

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

3.5.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Exkurze Estonsko 2017
Naše MAS se účastnila 18.-22.4.2017 poznávací exkurze za projekty PRV v Estonsku. Pozvánka

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

26.4.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Exkurze na farmě Ráječek
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z.s., pořádají pro širokou veřejnost exkurzi na farmu Ráječek - pěstování zeleniny, možnosti odbytu z farmy dne 27.5.2017. Pozvánka.Přihlašujte se na email manager@masbranavysociny.cz do 12.5.2017. Více

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

26.4.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Den země 21.4.2017
Naše MAS se účastnila recyklotvořením Dne Země v Tišnově 21.-22.4.2017

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

19.4.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: Schválení strategie
Dne 13.4.2017 byla strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Vysočiny schválena v rámci věcného hodnocení všemi operačními programy (OP Z, IROP i PRV).Finální verze strategie Zde

logo Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

31.3.2017 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.: PRV setkání 30.3. 2017
Dne 30.3. 2017 proběhlo setkání K PRV. Prezentace