CZ-NACE - Těžba a úprava černého a hnědého uhlí

[05] Těžba a úprava černého a hnědého uhlí

Tento oddíl zahrnuje dobývání pevných nerostných surovin v podzemních nebo povrchových dolech a činnosti (např. třídění, čištění, lisování a jiné kroky nutné pro transport) vedoucí k snadno prodejnému výrobku.

Nezahrnuje výrobu koksu (19.10), služby související s těžbou uhlí nebo lignitu (09.90) nebo výrobu briket (19.20).