CZ-NACE - Těžba a dobývání

[B] Těžba a dobývání

Zahrnuje získávání nerostných surovin, které se v přírodě vyskytují v pevném (uhlí a rudy), kapalném (ropa) nebo plynném (zemní plyn) skupenství. Těžba těchto surovin se provádí různými metodami, např. hlubinným nebo povrchovým dolováním, pomocí vrtů, těžbou z mořského dna. Zahrnuje také pomocné činnosti, např. drcení, mletí (broušení), čištění, sušení, třídění, koncentrace rud, zkapalňování zemního plynu a aglomeraci pevných paliv. Tyto činnosti jsou často vykonávány v těžebních závodech samotných nebo v závodech nacházejících se v blízkosti místa těžby.

Oddíly, skupiny a třídy této sekce jsou členěny podle suroviny, která je hlavním získávaným produktem. Oddíly 05, 06 se týkají těžby a dolování fosilních paliv (černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn); oddíly 07, 08 se týkají těžby rud, minerálů a produktů těžby kamenolomu.

Některé technické činnosti v sekci B, které jsou úzce spojené s těžbou uhlovodíků, mohou být uskutečněny pro třetí stranu specializovanými jednotkami jako průmyslové práce anebo služby oddílu 09.

Nezahrnuje:
- zpracování vytěžených surovin, viz sekce C (Zpracovatelský průmysl)
- využívání vytěžených surovin bez další transformace pro stavební účely, viz sekce F (Stavebnictví)
- stáčení přírodních pramenů a minerálních vod do lahví (11.07)
- drcení, mletí nebo jiné úpravy určitých zemin, kamenů a nerostů neprováděné v souvislosti s těžbou a dobýváním (23.9)