CZ-NACE - Těžba ropy a zemního plynu

[06] Těžba ropy a zemního plynu

Tento oddíl zahrnuje produkci surové ropy, těžbu a dobývání ropy z naftonosných (živičných) břidlic a ropných písků a těžbu zemního plynu a obnovu (regeneraci) kapalných uhlovodíků. Zahrnuje aktivity týkající se obsluhy anebo rozvoje majetku (nemovitosti) s ropnými a plynovými poli.

Patří sem také činnosti jako kompletace a vybavování vrtů, provoz separátorů, demulgátorů, usazovacích zařízení, vedení pro vytěžování ropných polí a všechny ostatní činnosti při přípravě ropy a zemního plynu z místa těžby až do místa dodávky.

Nezahrnuje:
- služby prováděné v souvislosti s ropnými a plynovými poli na základě smlouvy nebo dohody (09.10)
- geologický průzkum ropných a plynových pramenů (vrtů) (09.10)
- zkušební a průzkumné vrty (09.10)
- rafinaci produktů z ropných (minerálních) olejů (19.20)
- geofyzikální, geologický a seismický průzkum (71.12)