CZ-NACE - Shromažďování, úprava a rozvod vody

[3600] Shromažďování, úprava a rozvod vody

Tato třída zahrnuje činnosti spojené se zásobováním vodou průmyslu a domácnosti. Vodu lze získávat a rozvádět různými způsoby. Třída zahrnuje také provoz zavlažovacích kanálů, nezahrnuje však provoz rozstřikovacích zařízení a podobných podpůrných služeb pro zemědělství.

Zahrnuje:
- získávání vody z řek, jezer, pramenů atd.
- shromažďování dešťové vody
- čištění vody pro účely zásobování vodou
- úpravu vody pro průmyslové a jiné účely
- odsolování mořské vody nebo spodních vod, pokud je hlavním účelem získání vody
- rozvod vody prostřednictvím potrubí, cisternovými vozy nebo jinými způsoby
- provoz zavlažovacích kanálů

Nezahrnuje:
- provoz zavlažovacích zařízení používaných pro zemědělské účely (01.61)
- úpravu odpadních vod pro účely ochrany životního prostředí (37.00)
- dopravu vody dálkovým potrubím (49.50)