CZ-NACE - Činnosti související s odpadními vodami

[3700] Činnosti související s odpadními vodami

Zahrnuje:
- provoz kanalizačních sítí nebo čisticích zařízení odpadních vod
- shromažďování a odvoz odpadních vod z domácností nebo průmyslu od jednoho nebo několika uživatelů, také shromažďování dešťové vody v kanalizačních sítích, sběrných nádržích, nádobách a jiných dopravních prostředcích (cisternách na odpadní vody atd.)
- vyprazdňování a čištění septiků, žump, vyhnívacích nádrží a vsakovacích jímek; servis chemických toalet
- úpravu odpadních vod (z domácností, průmyslu, z bazénů atd.) fyzikálními, chemickými a biologickými procesy jako je ředění, prosévání, filtrování, usazování atd.
- údržbu a čištění kanalizací, stok, také pomocí tyčí

Nezahrnuje:
- dekontaminaci povrchových a podzemních vod v místě znečištění (39.00)
- čištění a pročištění potrubí odpadních vod v budovách (43.22)