CZ-NACE - Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů

[3812] Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů

Tato třída zahrnuje sběr pevných i nepevných nebezpečných odpadů, tj. s nebezpečím výbuchu, mimořádně hořlavých, vznětlivých, jedovatých, dráždivých, žíravých, infekčních, karcinogenních a jinak škodlivých pro člověka a životní prostředí. Tato činnost může zahrnovat identifikaci, úpravu, balení a označování odpadů za účelem přepravy.

Zahrnuje:
- sběr nebezpečných odpadů:
- starých olejů z lodí a garáží
- biologického odpadu
- radioaktivního odpadu
- použitých baterií atd.
- provoz stanic pro překládku nebezpečného odpadu

Nezahrnuje:
- sanace a čištění kontaminovaných budov, těžebních lokalit, půdy a podzemních vod, např. odstraňování azbestu (viz 39.00)