Zprávy z MAS Broumovsko+, z. s.

Zprávy a aktuality z MAS Broumovsko+, z. s.

Karta datailů MAS Broumovsko+, z. s.Web: mas.broumovsko.cz

Zprávy z MASek

logo MAS Broumovsko+, z. s.

20.5.2021 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova VI
V rámci této výzvy lze žádat do Fiche 8 Podpora venkovských oblastí v následujících oblastech: Veřejná prostranství v obcích Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven Alokace výzvy činí 1 165 247 Kč. Text výzvy a přílohy: Text výzvy MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova IV (.pdf) Souhlas s vyhlášením výzvy ze strany RO SZIF Hradec Králové (.pdf) Fiche 8 Podpora venkovských oblastí – preferenční kritéria (.pdf) Metodika hodnocení projektů – interní postupy pro Program rozvoje venkova (.pdf) Počet obyvatel v obcích Broumovska k 1. 1. 2021 (.pdf) Povinné přílohy k Žádostem o dotaci: Seznam povinných příloh dle Pravidel: Seznam povinných příloh k Žádosti o dotaci dle Pravidel 2021 (.pdf) Povinné přílohy k oblasti Veřejná prostranství v obcích a Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven: Příloha 21 – Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce/svazku obcí (.docx) Povinné přílohy stanovené MAS: Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ (.docx) Důležité dokumenty a odkazy: Portál farmáře Postup pro vygenerování formuláře Žádosti o dotaci, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace – Fiche 8 (.pdf) Pravidla pro žadatele (Pravidla PRV pro operaci 19.2.1) MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova VI - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

4.5.2020 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova V
V rámci této výzvy lze žádat do Fiche 8 Podpora venkovských oblastí v následujících oblastech: Veřejná prostranství v obcích Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven Alokace výzvy činí 3 262 271 Kč. Text výzvy a přílohy: Text výzvy MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova V (.pdf) Souhlas s vyhlášením výzvy ze stany RO SZIF Hradec Králové (.pdf) Fiche 8 Podpora venkovských oblastí – preferenční kritéria (.pdf) Metodika hodnocení projektů – interní postupy pro Program rozvoje venkova (.pdf) Počet obyvatel v obcích Broumovska k 1. 1. 2019 (.pdf) Povinné přílohy k Žádostem o dotaci: Seznam povinných příloh dle Pravidel: Seznam povinných a nepovinných příloh (.pdf) Povinné přílohy k oblasti Veřejná prostranství v obcích a Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven: Příloha 21 – Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (.docx) Povinné přílohy stanovené MAS: Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ (.docx) Důležité dokumenty a odkazy: Portál Farmáře Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF (.pdf) Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace (.pdf) Pravidla pro žadatele Výtah z Pravidel – veřejná prostranství v obcích (.pdf) Výtah z Pravidel – kulturní a MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova V - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

25.11.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň III
Můžete žádat na tyto typy projektů: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních ploch a prvků): zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů činí 1 728 670 Kč. Text výzvy: Výzva MAS Broumovsko+: Sidelní zeleň III (.pdf) Navazující dokumentace k výzvě: Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 23 (.pdf) Kritéria pro hodnocení žádostí (.pdf) Náklady obvyklých opatření MŽP (.xlsx) Metodika přímých a nepřímých nákladů z MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň III - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

25.11.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň III
Můžete žádat na tyto typy projektů: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních ploch a prvků): zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů činí 1 728 670 Kč. Text výzvy: Výzva MAS Broumovsko+: Sidelní zeleň III (.pdf) Navazující dokumentace k výzvě: Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 23 (.pdf) Kritéria pro hodnocení žádostí (.pdf) Náklady obvyklých opatření MŽP (.xlsx) Metodika přímých a nepřímých nákladů z MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň III - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

1.10.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň II
Můžete žádat na tyto typy projektů: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních ploch a prvků): zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů činí 1 226 391,67 Kč. Text výzvy: Výzva MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň II (.pdf) Navazující dokumentace k výzvě: Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 23 (.pdf) Kritéria pro hodnocení žádostí (.pdf) Náklady obvyklých opatření MŽP (.xlsx) Metodika přímých a nepřímých nákladů z MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň II - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

1.10.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin III
Můžete žádat na tyto typy projektů: Výsadby na nelesní půdě v extravilánech obcí zahrnující: liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů činí 2 000 000 Kč. Text výzvy: Výzva MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin III (.pdf) Navazující dokumentace k výzvě: Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 23 (.pdf) Kritéria pro hodnocení žádostí (.pdf) Náklady obvyklých opatření MŽP (.xlsx) Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020 (.pdf) Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů (.pdf) Standard AOPK SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině (.pdf) Seznam doporučených autochtonních dřevin (.pdf) Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro Operační program Živorní prostředí (,pdf) Seminář pro žadatele: MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin III - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

1.10.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň II
Můžete žádat na tyto typy projektů: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních ploch a prvků): zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů činí 1 226 391,67 Kč. Text výzvy: Výzva MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň II (.pdf) Navazující dokumentace k výzvě: Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 23 (.pdf) Kritéria pro hodnocení žádostí (.pdf) Náklady obvyklých opatření MŽP (.xlsx) Metodika přímých a nepřímých nákladů z MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň II - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

1.10.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin III
Můžete žádat na tyto typy projektů: Výsadby na nelesní půdě v extravilánech obcí zahrnující: liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů činí 2 000 000 Kč. Text výzvy: Výzva MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin III (.pdf) Navazující dokumentace k výzvě: Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 23 (.pdf) Kritéria pro hodnocení žádostí (.pdf) Náklady obvyklých opatření MŽP (.xlsx) Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020 (.pdf) Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů (.pdf) Standard AOPK SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině (.pdf) Seznam doporučených autochtonních dřevin (.pdf) Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro Operační program Živorní prostředí (,pdf) Seminář pro žadatele: Pozvánka na seminář pro žadatele dne 10. 10. 2019 (.pdf) Prezentace ze semináře pro žadatele dne 10. 10. 2019 (.pfd) Věcné hodnocení: Zápis z jednání Výběrové komise dne MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin III - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

24.9.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II
Můžete žádat na tyto typy projektů: Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory, dětské skupiny, vzdělávání pečujících osob. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 227 020 CZK. Text výzvy a přílohy: Text výzvy MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II (.pdf) Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (.pdf) Příloha č. 2 – Stanovy MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 3 – Jednací řád výběrového, rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 4 – Popis podporovaných aktivit (.pdf) MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

24.9.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II
Můžete žádat na tyto typy projektů: Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory, dětské skupiny, vzdělávání pečujících osob. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 227 020 CZK. Text výzvy a přílohy: Text výzvy MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II – verze platná od 21. 10. 2019 (.pdf) Text výzvy MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II (.pdf) Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (.pdf) Příloha č. 2 – Stanovy MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 3 – Jednací řád výběrového, rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 4 – Popis podporovaných aktivit (.pdf) Seminář pro žadatele: Pozvánka na seminář pro žadatele (.pdf) Prezentace ze semináře pro žadatele po úpravě výzvy – verze platná ode dne 21. 10. 2019 (.pdf) Prezentace ze semináře pro žadatele dne 10. 10. 2019 (.pdf) Věcné hodnocení: Pozvánka na zasedání Výběrové komise dne 9. 1. 2020 od 15:30 (.pdf) Zápis ze zasedání Výběrové komise dne 9. 1. 2020 od 15:30 (.pdf) Výběr projektů: Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření II - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

20.8.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava II
Můžete žádat na tyto typy projektů: rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení, rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchody a lávky pro chodce přes silnice, místní komunikace a železniční dráhu, realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční a pěší dopravy. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč. Text výzvy a přílohy: Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava II (.pdf) Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti (.pdf) Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení (.pdf) Důležité dokumenty: Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf) Kontrolní list k věcnému hodnocení (.pdf) Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP Seminář pro žadatele: MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava II - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

20.8.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+ – IROP – Cyklodoprava I
Můžete žádat na tyto typy projektů: rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem, rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních průhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 200 000 Kč. Text výzvy a přílohy: Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Cyklodoprava I (.pdf) Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti (.pdf) Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení (.pdf) Důležité dokumenty: Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf) Kontrolní list k věcnému hodnocení (.pdf) Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP Seminář pro žadatele: MAS Broumovsko+ – IROP – Cyklodoprava I - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

23.4.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova III
V rámci této výzvy lze žádat ve čtyřech oblastech podpory: Fiche 1 – Investice do nezemědělské činnosti – alokace 2 293 395 Kč Fiche 2 – Investice do zemědělských podniků – alokace 2 128 400 Kč Fiche 3 – Lesnická infrastruktura – alokace 1 349 270 Kč Fiche 5 – Pozemkové úpravy – alokace 1 888 980 Kč Text výzvy a přílohy: Text výzvy MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova III (.pdf) Schválení výzvy RO SZIF Hradec Králové (.pdf) Fiche 1 – Investice do nezemědělské činnosti (.pdf) Fiche 2 – Investice do zemědělských podniků (.pdf) Fiche 3 – Lesnická infrastruktura (.pdf) Fiche 5 – Pozemkové úpravy (.pdf) Interní postupy pro Program rozvoje venkova (.pdf) Povinné přílohy k Žádostem o dotaci: Povinné přílohy k Fichi 1 – Investice do nezemědelských podniků: Prohlášení o zařazení do kategorie podniku (.pdf) Návod k vyplnění Prohlášení o zařazení do kategorie podniku (.pdf) Definice mikropodniků, malých a středních podniků (.pdf) Povinné přílohy k Fichi 3 – Lesnická infrastruktura: Vyjádření ÚHUL (.pdf) Vyjádření AOPK k lesním cestám (.pdf) Povinné přílohy k Fichi 5 – Pozemkové úpravy: Vyjádření AOPK k realizaci projektu (.pdf) Povinné přílohy stanovené MAS: Soulad se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+ (.pdf) Důležité dokumenty MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova III - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

28.2.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby II
Podporovány jsou vybrané sociální a návazné služby. Můžete žádat na tyto typy projektů: Sociální služby, další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 865 000 CZK. Text výzvy a přílohy: Text výzvy MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby II (.pdf) Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (.pdf) Příloha č. 2 – Stanovy MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 3 – Jednací řád výběrového, rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 4 – Popis podporovaných aktivit (.pdf) Příloha č. 5 – Údaje o sociální službě (.xlsx) Příloha č. 6 – Pomůcka k vyplnění Přílohy č. 5 (.pdf) Příloha č. 7 – Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba (.pdf) Příloha č. 8 – Přehled čerpání vyrovnávací platby (.xlsx) Důležité dokumenty: Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady   MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby II - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

28.2.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální podnikání I
Můžete žádat na tyto typy projektů: 1. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zárověň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. 2. Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 333 680 Kč. Text výzvy a přílohy: Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální podnikání I (.pdf) Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf) Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení (.pdf) Důležité dokumenty: Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP (.pdf) Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf) Kontrolní list k věcnému hodnocení (.pdf) Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro výzvu č. 65 (.pdf) Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP (.pdf) Semináře pro žadatele:   MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální podnikání I - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

28.2.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I
Podporovány jsou aktivity zaměřené na vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podniky a environmentální sociální podniky. Sociální podniky musí splňovat následující principy a charakteristiky sociálního podnikání: veřejně prospěšný cíl, sociální prospěch, ekonomický prospěch, environmentální prospěch, místní prospěch. Doporučené klíčové aktivity projektů: Vytvoření a zachování pracovních míst, vzdělávání zamestnanců, marketing sociálního podniku, provozování sociálního podniku. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 450 000 CZK. Text výzvy a přílohy: Text výzvy MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I (.pdf) Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (.pdf) Příloha č. 2 – Stanovy MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 3 – Jednací řád výběrového, rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 4 – Popis podporovaných aktivit (.pdf) Příloha č. 5 – Podnikatelský plán (.pdf) Příloha č. 6 – Finanční plán (.xlsx) Příloha č. 7 – Sada rozpoznávacích znaků – ISP (.pdf) Příloha č. 8 – Sada rozpoznávacích znaků – ESP (.pdf) Důležité dokumenty: Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

28.2.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby II
Podporovány jsou vybrané sociální a návazné služby. Můžete žádat na tyto typy projektů: Sociální služby, další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 865 000 CZK. Text výzvy a přílohy: Text výzvy MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby II (.pdf) Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (.pdf) Příloha č. 2 – Stanovy MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 3 – Jednací řád výběrového, rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 4 – Popis podporovaných aktivit (.pdf) Příloha č. 5 – Údaje o sociální službě (.xlsx) Příloha č. 6 – Pomůcka k vyplnění Přílohy č. 5 (.pdf) Příloha č. 7 – Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba (.pdf) Příloha č. 8 – Přehled čerpání vyrovnávací platby (.xlsx) Důležité dokumenty: Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady Seminář pro žadatele: Pozvánka na seminář pro žadatele dne 14. 3. 2019 (.pdf) Prezentace ze semináře MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby II - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

28.2.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální podnikání I
Můžete žádat na tyto typy projektů: 1. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zárověň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. 2. Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 333 680 Kč. Text výzvy a přílohy: Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální podnikání I (.pdf) Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf) Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení (.pdf) Důležité dokumenty: Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP (.pdf) Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf) Kontrolní list k věcnému hodnocení (.pdf) Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro výzvu č. 65 (.pdf) Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP (.pdf) Seminář pro žadatele: Pozvánka na seminář pro žadatele dne 12. 3. 2019 (.pdf) Prezentace ze semináře pro žadatele dne 12. 3. 2019 (.pdf) Věcné hodnocení: Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS dne 19. 6. 2019 od 16:30 (.pdf) Výběr projektů: Zápis ze MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální podnikání I - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

28.2.2019 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I
Podporovány jsou aktivity zaměřené na vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podniky a environmentální sociální podniky. Sociální podniky musí splňovat následující principy a charakteristiky sociálního podnikání: veřejně prospěšný cíl, sociální prospěch, ekonomický prospěch, environmentální prospěch, místní prospěch. Doporučené klíčové aktivity projektů: Vytvoření a zachování pracovních míst, vzdělávání zaměstnanců, marketing sociálního podniku, provozování sociálního podniku. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 450 000 CZK. Text výzvy a přílohy: Text výzvy MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I (.pdf) Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (.pdf) Příloha č. 2 – Stanovy MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 3 – Jednací řád výběrového, rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 4 – Popis podporovaných aktivit (.pdf) Příloha č. 5 – Podnikatelský plán (.pdf) Příloha č. 6 – Finanční plán (.xlsx) Příloha č. 7 – Sada rozpoznávacích znaků – ISP (.pdf) Příloha č. 8 – Sada rozpoznávacích znaků – ESP (.pdf) Důležité dokumenty: Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

22.10.2018 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň I
Můžete žádat na tyto typy projektů: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních ploch a prvků): zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč (bez DPH). Maximální výše způsobilých realizačních výdajů činí 5 000 000 Kč. Text výzvy: Výzva MAS Broumovsko+:  Sídelní zeleň I (.pdf) Navazující dokumentace k výzvě: Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 19 (.pdf) Kritéria pro hodnocení žádostí (.pdf) Náklady obvyklých opatření MŽP (.xlsx) Metodika přímých a nepřímých MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň I - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

4.9.2018 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální byty I
Cílem výzvy je podpora dostupného nájemního sociálního bydlení. Můžete žádat na tyto typy projektů: rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu, pořízení základního vybavení bytové jednotky, nákup objektů, bytů, domů a pozemků, výstavba nových sociálních bytů, rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 500 526 CZK. Text výzvy a přílohy: Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální byty I (.pdf) Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf) Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení (.pdf) Důležité dokumenty: Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP (.pdf) Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf) Kontrolní list k věcnému hodnocení (.pdf)  Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro výzvu č. 85 (.pdf) Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP (.pdf) Seminář pro žadatele: Pozvánka na seminář pro žadatele dne 27. 3. 2018 (.pdf) Prezentace ze semináře pro žadatele dne 27. 3. 2018 (.pdf) MAS Broumovsko+ – IROP – Sociální byty I - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

4.9.2018 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin II
Můžete žádat na tyto typy projektů: Výsadby na nelesní půdě v extravilánech obcí zahrnující: liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč (bez DPH). Maximální výše způsobilých realizačních výdajů činí 3 529 411 Kč. Text výzvy: Výzva MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin II (.pdf) Navazující dokumentace k výzvě: Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 18 (.pdf) Kritéria pro hodnocení žádostí (.pdf) Náklady obvyklých opatření MŽP (.xlsx) Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020 (.pdf) Standard AOPK SPPK A02 001 Výsada stromů (.pdf) Seznam doporučených autochtonních dřevin (.pdf) Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+, z. s. pro Operační program Životní prostředí (.pdf) Seminář pro žadatele: Pozvánka na seminář pro žadatele dne 21. 6. 2018 (.pdf) Prezentace ze semináře pro žadatele dne 21. 6. 2018 (.pdf) MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin II - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

1.6.2018 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby I
Podporovány jsou vybrané sociální a návazné služby. Můžete žádat na tyto typy projektů: Sociální služby, Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 000 000 CZK. Text výzvy a přílohy: Text výzvy MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby I (.pdf) Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (.pdf) Příloha č. 2 – Stanovy MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 3 Jednací řád výběrového, rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 4 – Popis podporovaných aktivit (.pdf) Příloha č. 5 – Údaje o sociální službě (.xlsx) Příloha č. 6 – Pomůcka k vyplnění Přílohy č. 5 (.pdf) Příloha č. 7 – Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba (.pdf) Příloha č. 8 – Přehled čerpání vyrovnávací platby (.xlsx) Důležité dokumenty: Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady     MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby I - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

7.5.2018 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova II
V rámci této výzvy lze žádat v pěti oblastech podpory: Fiche 1 – Investice do nezemědělské činnosti – alokace 1 836 650 Kč Fiche 2 – Investice do zemědělských podniků – alokace 2 173 176 Kč Fiche 3 – Lesnická infrastruktura – alokace 1 349 270 Kč Fiche 4 – Zemědělská infrastruktura – alokace 1 079 417 Kč Fihce 6 – Investice do lesnických technologií – alokace 1 323 906 Kč Text výzvy a přílohy: Text výzvy MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova II (.pdf) Schválení výzvy RO SZIF (.pdf) Fiche 1 – Investice do nezemědělských činností (.pdf) Fiche 2 – Investice do zemědělských podniků (.pdf) Fiche 3 – Lesnická infrastruktura (.pdf) Fiche 4 – Zemědělská infrastruktura (.pdf) Fiche 6 – Investice do lesnických technologií (.pdf) Interní postupy pro Program rozvoje venkova – verze 3 (.pdf) Povinné přílohy k Žádostem o dotaci: Povinné přílohy k Fichi 1 – Investice do nezemědelských podniků: Prohlášení o zařezení do kategorie podniků (.pdf) Návod k vyplnění Prohlášení o zařazení do kategorie podniků (.pdf) Definice mikropodniků, malých a středních podniků (.pdf) Povinné přílohy k Fichi 3 – Lesnická infrastruktura: Vyjádření ÚHUL (.pdf) Vyjádření AOPK k lesním cestám (.pdf) Povinné přílohy k Fichi 6 – Investice do MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova II - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

9.8.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I
V rámci této výzvy lze žádat ve třech oblastech podpory: Fiche 1 – Investice do nezemědělské činnosti – alokace 1 000 000 CZK Fiche 2 – Investice do zemědělských podniků – alokace 1 200 000 CZK Fihce 6 – Investice do lesnických technologií – alokace 700 000 CZK Text výzvy a přílohy: Výzva MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I (.pdf) Schválení výzvy RO SZIF (.pdf) Povinné přílohy k Žádostem o dotaci: Čestné prohlášení ke stavebním pracím (.docx) Čestné prohlášení žadatele k posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy 11 Pravidel (.pdf) Formulář pro stanovení ročního objemu pořezu provozovny dle přílohy 18 Pravidel (.pdf) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků malých a středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel (.pdf) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků (.pdf) Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu dle přílohy 21 Pravidel (.pdf) Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa dle přílohy 10 Pravidel (.pdf) Souhlasné stanovisko MŽP dle přílohy 7 Pravidel pro chov vodní drůbeže (.pdf) Souhlasné stanovisko MŽP dle přílohy 7 Pravidel pro pastevní areály (.pdf) Soulad-SCLLD-MAS-Broumovsko+ (.docx) Důležité dokumenty: Fiche 1 Investice do nezemědělské činnosti (.pdf) Fiche 2 Investice do zemědělských podniků (.pdf) Fiche 6 Investice do lesnických technologií (.pdf) Interní postupy pro programový rámec PRV (.pdf) Návod na vygenerování MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

9.8.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I
Podporovány jsou aktivity zaměřené na snížení lokální nezaměstnanosti. Můžete žádat na tyto typy projektů: Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce. Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin. Podpora udržitelnosti cílových skupina na trhu práce. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 875 000 CZK. Text výzvy a přílohy: Text výzvy MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I (.pdf) Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (.pdf) Příloha č. 2 – Stanovy MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 3 – Jednací řád výběrového, rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS Broumovsko+ (.pdf) Seminář pro žadatele: Pozvánka na seminář pro žadatele dne 28. 6. 2017 (.pdf) Prezentace ze semináře pro žadatele dne 28. 6.2017 (.pdf)   MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

9.8.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava I
Můžete žádat na tyto typy projektů: bezbariérový přístup zastávek, rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, přechody pro chodce a místa pro přecházení a související bezpečnostní prvky, lávky pro chodce přes silnice, místní komunikace a železniční dráhu. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 684 210 CZK. Text výzvy a přílohy: Výzva MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava I (.pdf) Příloha č. 1 – Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti IROP (.pdf) Příloha č. 2 – Kontrolní list k věcnému hodnocení IROP – Doprava (.pdf) Důležité dokumenty: Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro IROP (.pdf) Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 53 IROP (.pdf) Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP (.pdf) Seminář pro žadatele: Pozvánka na seminář pro žadatele dne 1. 8. 2017 (.pdf) Prezentace ze semináře pro žadatele dne 1. 8. 2017 (.pdf) Věcné hodnocení: Zápis z Výběrové komise IROP 18. 9. 2017 (.pdf) Výběr projektů: Zápis ze zasedání Rady MAS dne 3. 10. 2017 (.pdf) MAS Broumovsko+ – IROP – Doprava I - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

9.8.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Zaměstnanost II
Podporovány jsou aktivity zaměřené na snížení lokální nezaměstnanosti. Můžete žádat na tyto typy projektů: Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce. Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin. Podpora udržitelnosti cílových skupina na trhu práce. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 875 000 CZK. Text výzvy a přílohy: Výzva MAS Broumovsko+ Zaměstnanost II (.pdf) Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (.pdf) Příloha č. 2 – Stanovy MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 3 – Jednací řád výběrového, rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS Broumovsko+ (.pdf) Důležité dokumenty: Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady Seminář pro žadatele: Pozvánka na seminář pro žadatele dne 9. 8. 2017 (.pdf) Prezentace ze semináře pro žadatele dne 9. 8. 2017 (.pdf) Věcné hodnocení: Zápis ze zasedání Výběrové komise 18. 9. 2017 (.pdf) Výběr projektů: Zápis ze zasedání Rady MAS dne 3. 10. 2017 (.pdf) Seminář pro příjemce: Pozvánka na seminář pro příjemce 13. 2. 2018 (.pdf) Prezentace ze semináře pro příjemce 13. 2. 2018 (.pdf) MAS Broumovsko+: Zaměstnanost II - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

4.8.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+, z. s. vyhlašuje výzvu z Operačního programu Zaměstnanost
MAS Broumovsko+, z. s. dne 7. 8. 2017 ve 12:00 vyhlašuje výzvu z Operačního programu Zaměstnanost z názvem MAS Broumovsko+: Zaměstnaost II. Text výzvy a její přílohy jsou dostupné zde. Zároveň se k této výzvě dne 9. 8. 2017 uskuteční seminář pro žadatele, jehož pozvánku naleznete zde. V případě zájmu se registrujte na mas.jagosova@gmail.com do úterý 8. 8. 2017.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

28.7.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+, z. s. vyhlašuje výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu
MAS Broumovsko+, z. s.  vyhlašuje výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Broumovsko+ - IROP – Doprava I. Text výzvy a její přílohy jsou dostupné zde. V případě dotazů se obracejte na mas@broumovsko.cz nebo tel.: 737 207 534.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

28.7.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I
Můžete žádat na tyto typy projektů: Výsadby na nelesní půdě zahrnující: liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč (bez DPH). Maximální výše způsobilých realizačních výdajů činí 5 882 353 Kč. Text výzvy a přílohy: Výzva MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I (.pdf) – platná od 31. 8. 2017 Výzva MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I (.pdf) – platná do 31. 8. 2017 Příloha č. 1 – Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti OPŽP (.pdf) Příloha č. 2 – Kontrolní list k věcnému hodnocení OPŽP (.pdf) Příloha č. 3 – Náklady obvyklých opatření (.xlsx) Příloha č. 4 – Metodika způsobilosti výdajů z oblasti osobních nákladů, režijních a provozních výdajů v OPŽP 2014-2020 (.pdf) Příloha č. 5 – Seznam autochtonních dřevin (.pdf) Důležité dokumenty: Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+ pro OPŽP (.pdf) Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (.pdf) Kumulativní rozpočet OPŽP – doporučený vzor (.xlsx) Seminář pro žadatele: Pozvánka na seminář pro žadatele dne 23. MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

27.7.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Seminář pro žadatele k výzvě Výsadba dřevin I
MAS Broumovsko+, z. s. pořádá 2. 8. 2017 od 13:00 seminář pro žadatele k výzvě MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I. Pozvánka je ke stažení zde. V případě zájmu o seminář se prosím registrujte do 1. 8. 2017 na e-mailu mas@broumovsko.cz.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

27.7.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na jednání Rady MAS Broumovsko+, z. s. ve čtvrtek 3. 8. 2017 od 14:00 v Broumově v kanceláři MAS Broumovsko+, z. s., Klášterní 1 Broumov Program: Výzva MAS Broumovsko+: Zaměstnanost II Město Meziměstí zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou, předseda MAS Broumovsko+, z. s.    

logo MAS Broumovsko+, z. s.

25.7.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Výsledky věcného hodnocení a výběru Žádostí o dotaci v PRV
MAS Broumovsko+, z. s. zveřejňuje výsledky věcného hodnocení z jednání Výběrové komise MAS, které proběhlo dne 28. 6. 2017. Zároveň dne 20. 7. 2017 Rada MAS vybrala k financování Žádosti o dotaci ve výzvě MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I.  

logo MAS Broumovsko+, z. s.

17.7.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Seminář pro žadatele k výzvě IROP - Doprava I
MAS Broumovsko+, z. s. pořádá 1. 8. 2017 od 13:00 seminář pro žadatele k výzvě MAS Broumovsko+ - IROP - Doprava I. Pozvánka je ke stažení zde. V případě zájmu o seminář se prosím registrujte do 31. 7. 2017 na e-mailu mas@broumovsko.cz.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

16.7.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na jednání Rady MAS Broumovsko+, z. s., která se koná ve čtvrtek dne 20. července 2017 ve 14:00 hod. v Klášteře v Broumově Program:  Výběr projektů ve výzvě MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I   Město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou, předseda MAS Broumovsko+, z. s.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

16.7.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na jednání Rady MAS Broumovsko+, z. s., která se koná ve čtvrtek dne 20. července 2017 ve 14:30 hod. v Klášteře v Broumově Program: Aktuální informace o postupu realizace SCLLD Zpráva o plnění integrované strategie Výzva MAS Broumovsko+ - IROP – Doprava I Aktuální informace o MAP Směrnice č. 1/2010 – Příručka pro monitoring a evaluaci Různé   Město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou, předseda MAS Broumovsko+, z. s.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

19.6.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka na seminář pro žadatele dne 28. 6. 2017
MAS Broumovsko+, z. s. pořádá 28. 6. 2017 od 14:00 seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I. Pozvánka je ke stažení zde. V případě zájmu o seminář se prosím registrujte do 26. 6. 2017 na e-mailu mas.jagosova@gmail.com.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

19.6.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka 28. 6. 2017
Pozvánka 28. 6. 2017 Pozvánka na zasedání Výběrové komise MAS k hodnocení Žádosti o dotaci podaných ve výzvě MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I ve středu 28. 6. 2017 od 15:30 v prostorách Kreslírny broumovského kláštera, Klášterní 1 Broumov Program: 1) Zahájení 2) Schválení programu 3) Věcné hodnocení Žádostí o dotaci podaných ve výzvě MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I 4) Ukončení Na shledanou se těší Bc. Kristýna Jagošová, manažerka MAS

logo MAS Broumovsko+, z. s.

8.6.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+, z. s. vyhlašuje druhou výzvu z Operačního programu Zaměstnanost
MAS Broumovsko+, z. s.  vyhlašuje výzvu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I. Text výzvy a její přílohy jsou dostupné zde. V případě dotazů se obracejte na mas.jagosova@gmail.com nebo tel.: 734 860 332

logo MAS Broumovsko+, z. s.

1.6.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Výsledky jednání Výběrové komise MAS
MAS Broumovsko+, z. s. zveřejňuje výsledky jednání Výběrové komise MAS, které proběhlo 25. 5. 2017 k výzvě MAS Broumovsko+: Kulturní dědictví I. Výsledky jednání jsou dostupné zde.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

1.6.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+, z. s. ukončila příjem Žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova
MAS Broumovsko+, z. s. dne 30. 5. 2017 ve 12:00 ukončila příjem Žádostí o dotaci ve výzvě programového rámce Programu rozvoje venkova. Výzva byla zaměřená na nezemědělskou činnost, zemědělské podniky a lesnické technologie. Celkem MAS zaregistrovala 10 Žádostí o dotaci, jejichž seznam naleznete zde.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

1.6.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+, z. s. vyhlašuje výzvu z OPŽP
MAS Broumovsko+, z. s.  vyhlašuje výzvu z Operačního programu Životní prostředí s názvem MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I. Text výzvy a její přílohy jsou dostupné zde. V případě dotazů se obracejte na mas@broumovsko.cz nebo tel.: 737 207 534.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

26.5.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na jednání Rady MAS Broumovsko+, z. s., která se koná v úterý dne 30. května 2017 ve 14:30 hod. v Klášteře v Broumově Program:1. Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD2. Změny schválených dokumentů3. Výzva MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I4. Aktuální informace o MAP5. Úprava rozpočtu MAS6. Různé   Město Meziměstí,zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou,předseda MAS Broumovsko+, z. s.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

26.5.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na jednání Rady MAS Broumovsko+, z. s., která se koná v úterý dne 30. května 2017 ve 14:00 hod. v Klášteře v Broumově Program:1. Výběr projektů podaných ve 2. výzvě MAS Broumovsko+ - IROP - Kulturní dědictví I   Město Meziměstí,zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou,předseda MAS Broumovsko+, z. s.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

26.5.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka na Valnou hromadu 8.6.2017
Pozvánka na jednání Valné hromady MAS Broumovsko+, z. s., kterou svolává Rada MAS na čtvrtek dne 8. června 2017 v 15:30 hod. v Kreslírně kláštera v Broumově Program:1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 20162. Účetní závěrka spolku za rok 20163. Změna rozpočtu 2017, informace o čerpání úvěru4. Monitorovací zpráva o činnosti č. 1/20175. Aktuální informace o postupu realizace Strategie CLLD    a. IROP, OPZ, PRV, OPŽP – aktuální informace    b. Představení úspěšného projektu (OPZ)6. Projekt MAP – aktuální informace7. Různé Město Meziměstí,zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou,předseda MAS Broumovsko+, z. s.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

16.5.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
MAS Broumovsko+, z. s. pořádá 23. 5. 2017 od 15:00 seminář pro žadatele k připravované výzvě MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I. Pozvánka je ke stažení zde. Seminář je určen pro žadatele, kteří mají zájem podávat žádost o podporu v těchto aktivitách: Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku). Výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků. Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí. Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES. V případě zájmu o seminář se prosím registrujte do 19. 5. 2017 na e-mailu mas@broumovsko.cz.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

16.5.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Kulturní dědictví I
Můžete žádat tyto typy projektů: Revitalizace a zatrektivnění: národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: MAS nestanovila. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 11 668 222 CZK. Text výzvy a přílohy: Výzva MAS Broumovsko+: Kulturní dědictví I (.pdf) Příloha č. 1 – Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (.pdf) Příloha č. 2 – Kontrolní list k věcnému hodnocení IROP – Kulturní dědictví (.pdf) Důležité dokumenty: Metodika hodnocení projektů MAS Broumovsko+, z. s. pro IROP (.pdf) Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP (.pdf) Specifická pravidla pro žadatele a příjemce SC 4. 1 – Kulturní dědictví (.pdf) Seminář pro žadatele: Pozvánka na seminář pro žadatele dne 15. 3. 2017 (.pdf) Prezentace ze semináře pro žadatele dne 15. 3. 2017 (.pdf) Věcné hodnocení: Zápis z jednání Výběrové komise MAS 25. 5. 2017 (.pdf) Výběr projektů: Zápis z jednání Rady MAS 30. 5. 2017 (.pdf) Seminář pro příjemce: Pozvánka na seminář pro příjemce dne 14. 2. 2018 (.pdf) Prezentace ze semináře pro příjemce dne 14. 2. 2018 (.pdf) MAS Broumovsko+: Kulturní dědictví I - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

16.5.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření I
Můžete žádat na tyto typy projektů: příměstské tábory, zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), doprovody na kroužky a zájmové aktivity, dětské skupiny, vzdělávání pečujících osob. Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 760 000 CZK. Text výzvy a přílohy: Výzva MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření I (.pdf) Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (.pdf) Příloha č. 2 – Stanovy MAS Broumovsko+ (.pdf) Příloha č. 3 – Jednací řád výběrového, rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS Broumovsko+ (.pdf) Seminář pro žadatele: Pozvánka na seminář pro žadatele dne 14. 12. 2016 (.pdf) Prezentace ze semináře pro žadatele dne 14. 12. 2016 (.pdf) Pozvánka na seminář pro žadatele dne 31. 1. 2017 (.pdf) Prezentace ze semináře pro žadatele dne 31. 1. 2017 (.pdf) Věcné hodnocení: Zápis ze zasedání Výběrové komise 28. 3. 2017 (.pdf) Výběr projektů: Zápis z jednání Rady MAS 25. 4. 2017 (.pdf) Seminář pro příjemce: Pozvánka na seminář pro příjemce dne 3. 8. 2017 (.pdf) Prezentace ze semináře pro příjemce dne 3. 8. 2017 (.pdf) MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření I - MAS Broumovsko+.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

19.4.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na jednání Rady MAS Broumovsko+, z. s., která se koná v úterý dne 25. března 2017 ve 14:30 hod. v Klášteře v Broumově   Program:   OPŽP změny schválených dokumentů schválení výzvy MAS Broumovsko+: Výsadba dřevin I IROP změna výzvy MAS Broumovsko+: Kulturní dědictví I Různé   Město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou, předseda MAS Broumovsko+, z. s.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

19.4.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na jednání Rady MAS Broumovsko+, z. s., která se koná v úterý dne 25. března 2017 ve 14:00 hod. v Klášteře v Broumově Program:   Výběr projektů ve výzvě MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření I   Město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou, předseda MAS Broumovsko+, z. s.  

logo MAS Broumovsko+, z. s.

13.4.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+, z. s. vyhlašuje výzvu z Programu rozvoje Venkova
MAS Broumovsko+, z. s. vyhlašuje výzvu z Programu rozvoje venkova s názvem MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova I. Text výzvy a její přílohy jsou dostupné zde. V případě dotazů se obracejte na Kristýnu Jagošovou mail: jagosova.kristyna@gmail.com, tel.: 734 860 332.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

12.4.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Z důvodu technických problémů systému MS2014+bylo posunuto datum ukončení příjmu žádostí
Z důvodu technických problémů systému MS2014+, které znemožňují žadatelům podávat žádosti o podporu do výzvy MAS Broumovsko+: Kulturní dědictví I, bylo posunuto datum ukončení příjmu žádostí o podporu v této výzvě z 13. 4. 2017 12:00 na 20. 4. 2017 12:00. Modifikovaná výzva je dostupná zde.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

6.4.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+, z. s. zveřejňuje výsledky jednání Výběrové komise MAS
MAS Broumovsko+, z. s. zveřejňuje výsledky jednání Výběrové komise MAS, které proběhlo 28. 3. 2017 k výzvě MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření I. Výsledky jednání jsou dostupné zde.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

7.3.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+, z. s. vyhlašuje výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu
MAS Broumovsko+, z. s. vyhlašuje výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Broumovsko+: Kulturní dědictví I. Text výzvy a její přílohy jsou dostupné zde. V případě dotazů se obracejte na mas@broumovsko.cz nebo tel.: 737 207 534.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

2.3.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka 28.3.2017
Pozvánka na zasedání Výběrové komise MAS k hodnocení žádostí o podporu podaných ve výzvě MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření I v úterý 28. 3. 2017 od 14:30 v prostorách Kreslírny broumovského kláštera, Klášterní 1 Broumov Program:1) Zahájení2) Volba předsedy Výběrové komise3) Věcné hodnocení žádostí o podporu podaných ve výzvě MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření I4) Ukončení Na shledanou se těšíIng. Michaela Machková, manažerka MAS

logo MAS Broumovsko+, z. s.

16.2.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka na Valnou hromadu 2.3.2017
Pozvánka na jednání Valné hromady MAS Broumovsko+, z. s., kterou svolává Rada MAS na čtvrtek dne 2. března 2017 v 15:30 hod. v Kreslírně kláštera v Broumově   Program:   Strategie CLLD – aktuální informace Metodika hodnocení projektů a preferenční kritéria OPŽP Kritéria věcného hodnocení IROP – Doprava Kritéria věcného hodnocení PRV – zemědělská infrastruktura, lesnická infrastruktura Projekt MAP – informace o aktuální situaci Úprava stanov Volba náhradníků Výběrové komise MAS Různé   Město Meziměstí, zastoupené Mgr. Evou Mückovou, starostkou, předseda MAS Broumovsko+, z. s.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

23.1.2017 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+, z. s. vyhlašuje první výzvu z Operačního programu Zaměstnanost
MAS Broumovsko+, z. s. vyhlašuje první výzvu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření I. Text výzvy a její přílohy jsou dostupné zde. Zároveň Vás tímto srdečně zveme na seminář pro žadatele k uvedené výzvě, který se bude konat 31. 1. 2017 od 13h v Kreslírně broumovského kláštera. V případě dotazů se obracejte na mas@broumovsko.cz nebo tel.: 737 207 534.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

5.12.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z. s., která se uskuteční ve čtvrtek dne 13. prosince 2016 ve 14:30 hod. v kanceláři MAS v Broumově Program: Informace o postupu schvalování SCLLD Informace o postupu realizace MAP Výzva MAS OPZ Prorodinná opatření Výzva MAS IROP Kulturní dědictví Problematika zajištění chodu kanceláře MAS Různé Mgr. Eva Mücková, v. r. předsedkyně MAS Broumovsko+, z. s.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

5.12.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: MAS Broumovsko+, z. s. pořádá první seminář pro žadatele k chystané výzvě MAS zaměřené na prorodinná opatření
Seminář je určen pro žadatele, kteří mají zájem podávat žádost o  podporu v těchto aktivitách: -příměstské tábory, -zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování, -dětské skupiny. V případě zájmu o seminář se prosím registrujte do neděle 11. 12. 2016 na e-mailu mas@broumovsko.cz   Pozvánka ke stažení ve formátu PDF.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

5.12.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: Článek Národní sítě MAS prezentující činnost místních akčních skupin
Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS).  Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu. „Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům, které mohou rozdělovat – to je přidaná hodnota,“ říká předseda Národní sítě Místní akční skupiny ČR Václav Pošmurný. Motivací pro založení MAS, a to už od jejich vzniku v Evropě v roce 1991, je podle něj především snaha spojit partnery v regionu. MAS se pak pro ně stávají mentorem, který je vede celým procesem – poskytuje jim poradenský servis, konzultace při psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním udržitelnosti, ale především je propojuje. Činnost MASek podporuje i ministr zemědělství Marian Jurečka: „Ministerstvo zemědělství vždy podporovalo rozvoj venkovských aktivit na místní úrovni, protože pouze lidé, kteří v daném území sami žijí, mohou mít nejlepší povědomí o konkrétních potřebách jeho rozvoje a dalšího zvelebení. Právě Místní akční skupiny sdružující obce, místní podnikatele, zemědělce i další aktéry, stojí v první linii veřejných zájmů, kdy se dá něco hmatatelného ke zlepšení podmínek místních obyvatel skutečně zrealizovat. Ministerstvo zemědělství má bohaté zkušenosti s naplňováním metody Leader z minulého programovacího období a i do budoucna se jeví nabídka z Programu rozvoje venkova v tomto ohledu jako nejatraktivnější a nejlépe uchopitelná. Jsme připraveni naše působení v tomto ohledu dále vyhodnocovat a ve střednědobém horizontu ještě vylepšovat ve prospěch řešení nejpalčivějších problémů, které venkov potkávají, abychom zabránili odchodu zejména mladých lidí do měst a venkovu vrátili jeho obraz kulturního a přírodního dědictví pro celou naši společnost.“ MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). Je založena na principech místního partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplatňují, přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů. „Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy… Místní akční skupiny tak mají skutečný potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla nedávno ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl daný region vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím období 2014–2020 se objevil nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení občanů na místní úrovni do hledání odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou shrnuty v Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která se vztahuje k území dané MAS. Realizace těchto strategií bude financována z různých fondů – Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) a Programu rozvoje venkova (PRV). První MAS v České republice vznikly v roce 2002. V současnosti je jich 180, a to v územní působnosti 5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent populace České republiky. Činnost MAS je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), členských příspěvků, půjčkami, granty a úvěry krajů nebo výnosy organizace, které MAS poskytují.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

24.10.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z. s., která se uskuteční ve čtvrtek dne 3. listopadu 2016 ve 14:00 hod. v kanceláři MAS v Broumově. Program: Metodiky hodnocení projektů a preferenční kritéria (IROP, OPZ, PRV) Projekt MAP – informace o aktuální situaci Volba členů a náhradníků výběrové komise Hospodaření spolku k 30.9.2016 a výhled do konce roku 2016 Návrh rozpočtu spolku na r. 2017 Schválení úvěru Různé Mgr. Eva Mücková, v.r. předsedkyně MAS Broumovsko+, z. s.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

24.10.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka na Valnou hromadu 3.11.2016
Pozvánka na jednání Valné hromady MAS Broumovsko+, z. s., kterou svolává Rada MAS na čtvrtek dne 3. listopadu 2016 v 15:30 hod. v Kreslírně kláštera v Broumově. Program: Metodiky hodnocení projektů a preferenční kritéria (IROP, OPZ, PRV) Projekt MAP – informace o aktuální situaci Volba členů a náhradníků výběrové komise Hospodaření spolku k 30.9.2016 a výhled do konce roku 2016 Návrh rozpočtu spolku na r. 2017 Schválení úvěrů Různé Mgr. Eva Mücková, předsedkyně rady MAS Broumovsko+, z. s.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

21.9.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: Strategický rámec MAP a Analýza MAP k připomínkování
Realizační tým MAP zpracoval na základě jednání pracovních skupin Strategický rámec MAP do roku 2023, kde byly stanoveny strategické priority v oblasti vzdělávání za ORP Broumov. Dále byla Realizačním týmem MAP zpracována první verze Analýzy MAP, která představuje analytickou část dokumentu Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku. Na analytickou část bude v budoucnu navazovat strategická a implementační část. Uvítáme jakékoli návrhy na úpravy či doplnění těchto dokumentů. Návrhy, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu mas@broumovsko.cz.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

8.9.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat v úterý 20. září 2016 od 14:30 hod. v kanceláři MAS v Broumově. Program:  Volba předsedy Rady MAS Broumovsko +, z.s. Strategie CLLD Stav projektu MAP Metodika hodnocení Kontrola VZP a OSSZ Různé Mgr. Eva Mücková, v.r.předsedkyně MAS Broumovsko+, z.s.      

logo MAS Broumovsko+, z. s.

21.7.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat v úterý 2. srpna 2016 od 18.00 hod. v Meziměstí - v centru Walzel. Program:  Strategie CLLD Různé Ing. Eva Blažková, MPA předsedkyně rady

logo MAS Broumovsko+, z. s.

28.6.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: Tisková zpráva
Získejte peníze pro své aktivity přes MAS Broumovsko+! Broumov (20. června 2016) – Projekty obcí, neziskových organizací i firem a živnostníků podpoří MAS Broumovsko+ pomocí dotací EU částkou více než 56 mil. Kč. Své projekty budou moci žadatelé předkládat již na podzim tohoto roku, proto je nejlepší využít letní měsíce k přípravě projektů a konzultacím. Cílem činnosti MAS je podpořit projekty na území Broumovska a zlepšit tak místo, kde žijeme. „MAS Broumovsko+ získá prostředky pro období mezi lety 2016 a 2023 na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Strategii jsme podali už v lednu a na přelomu léta a podzimu by mělo dojít k jejímu finálnímu schválení ze stran ministerstev životního prostředí, zemědělství, práce a sociálních věcí a místního rozvoje. Schvalování Strategie je proces velmi časově a personálně náročný, ale je to předpoklad a zároveň šance přinést do území o téměř 25 milionů Kč více než v předchozím období. A tu si nenecháme ujít,“ říká předsedkyně MAS Eva Blažková. Žadatelé z Broumovska budou moci žádat ve čtyřech operačních programech. V IROP bude MAS podporovat obnovu kulturního dědictví, zvyšování bezpečnosti dopravy a podporu cyklodopravy, výstavbu sociálních bytů a rozvoj sociálního podnikání. V OPZ podpoří některé sociální a návazné služby, opatření podporující zaměstnanost v území, prorodinná opatření a v návaznosti na opatření IROP bude možné podpořit také sociální podnikání. „Budeme moci například podpořit opravu některého z kostelů nebo příměstské tábory pro děti v době školních prázdnin. To ocení zejména rodiny s malými dětmi,“ vysvětluje Michaela Machková, která má tyto dva operační programy v MAS na starosti. Kromě IROP a OPZ bude MAS podporovat také výsadbu stromů a keřů na nelesní půdě mimo obce z OPŽP. Posledním programem, jehož prostředky MAS pro území získala, je Program rozvoje venkova. Ten využijí především drobní podnikatelé, zemědělci a obce. MAS podpoří projekty na rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí a modernizaci a rozvoj zemědělství a lesnictví. „Konkrétně budeme podporovat například výstavbu a rekonstrukci lesních a polních cest, nákup lesních strojů, projekty zemědělců a podnikatelů a také výsadby alejí podél cest, sadů a remízků,“ doplňuje svou kolegyni Hana Colby, na kterou se mohou obracet žadatelé právě v OPŽP a PRV. Činnost MAS v tomto období navazuje na úspěšné období 2007 – 2013, ve kterém bylo podpořeno 67 projektů žadatelů z Broumovska celkovou dotací 32,5 mil. Kč. Kontakt: Hana Colby, e-mail: mas.colby@gmail.com, tel.: 491 521 281, mobil: 734 860 332 Michaela Machková, e-mail: mas@broumovsko.cz, tel.: 491 521 281, mobil: 737 207 534 www.mas.broumovsko.cz MAS Broumovsko+ je zapsaným spolkem (dříve občanským sdružením), založeným v roce 2005 lidmi, kteří se podíleli na vzniku rozvojové strategie regionu – Programu rozvoje Broumovska. MAS má v současné době 48 členů – fyzických i právnických osob, zástupců veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dokument zpracovaný MAS Broumovsko+. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) představuje nástroj pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území na místní úrovni do plánovacích procesů i realizace rozvoje území. Je prostředkem pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. CLLD je přístup, který vyžaduje čas a úsilí, ale relativně malé finanční investice, může mít podstatný vliv na životy lidí a vytváření nových myšlenek, společné zavádění těchto nápadů do praxe a posílení místní kapacity pro rozvoj území. MAS Broumovsko+ bude v letech 2016 – 2023 rozdělovat prostředky v jednotlivých operačních programech podle níže uvedeného klíče. Operační program Opatření Strategie CLLD alokovaná dotace v Kč IROP 1.1 Sociální byty 3 325 500   1.2 Doprava 5 542 500   1.3 Sociální podniky-investiční 2 217 000   1.4 Kulturní dědictví 11 084 811   OPZ 2.1 Sociální a návazné služby 5 865 000   2.2 Prorodinná opatření 1 035 000   2.3 Sociální podnikání 3 450 000   2.4 Zaměstnanost 1 150 000   PRV 3.1 Investice do nezemědělské činnosti 2 698 541   3.2 Investice do zemědělských podniků 3 373 176   3.3 Lesnická infrastruktura 1 349 271   3.4 Zemědělská infrastruktura 2 158 833   3.5 Pozemkové úpravy 1 888 979   3.6 Investice do lesnických technologií 2 023 906   OPŽP 4.1 Výsadba dřevin 9 544 899   CELKEM   56 707 415       Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF

logo MAS Broumovsko+, z. s.

25.5.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat ve čtvrtek 2. června 2016 od 15.00 hod. v kanceláři MAS v Broumově. Program:  Strategie CLLD Různé Ing. Eva Blažková, MPA předsedkyně rady

logo MAS Broumovsko+, z. s.

16.5.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka na Valnou hromadu
Pozvánka na zasedání Valné hromady MAS Broumovsko+, z.s., která se bude konat ve čtvrtek 2. června 2016 v 15.30 hod. v Kreslírně kláštera v Broumově. Program:  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015 Účetní závěrka spolku za rok 2015 Monitorovací zpráva č. 6/2016 Strategie CLLD – aktuální informace, schválení úvěru Majetkové záležitosti Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Kontrolní výbor) Různé Ing. Eva Blažková, MPA v. r. předsedkyně spolku

logo MAS Broumovsko+, z. s.

16.5.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka na Valnou hromadu 2.6.2016
Pozvánka na zasedání Valné hromady MAS Broumovsko+, z.s., která se bude konat ve čtvrtek 2. června 2016 v 15.30 hod. v Kreslírně kláštera v Broumově. Program:  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2015 Účetní závěrka spolku za rok 2015 Monitorovací zpráva č. 6/2016 Strategie CLLD – aktuální informace, schválení úvěru Majetkové záležitosti Volba členů orgánů spolku (Předseda, Místopředseda, Rada, Kontrolní výbor) Různé Ing. Eva Blažková, MPA v. r. předsedkyně spolku

logo MAS Broumovsko+, z. s.

4.5.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat ve čtvrtek 12. května 2016 od 14.00 hod. v kanceláři MAS v Broumově. Program:  Strategie CLLD – aktuální informace Zpráva Kontrolního výboru Účetní závěrka a hospodaření spolku za rok 2015 Majetkové záležitosti Příprava Valné hromady Různé Ing. Eva Blažková, MPA předsedkyně rady

logo MAS Broumovsko+, z. s.

22.3.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat v úterý 29. března 2016 od 14.00 hod. v kanceláři MAS v Broumově. Program:  Strategie CLLD – aktuální informace Projekt MAP Vnitřní normy MAS Úpravy rozpočtu MAS Různé Ing. Eva Blažková, MPA předsedkyně rady

logo MAS Broumovsko+, z. s.

24.2.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: Projekt MAP
MAS Broumovsko+ realizuje dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území, například školami, zřizovateli a dalšími aktéry ve vzdělávání na Broumovsku. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k: systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání. podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka. dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole. zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči. Projekt je realizován od ledna 2016 do prosince 2017. Pokud byste se rádi zapojili do projektu MAP na Broumovsku například formou účasti v pracovních skupinách, neváhejte nás kontaktovat na mas@broumovsko.cz.

logo MAS Broumovsko+, z. s.

18.1.2016 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat v úterý 26. ledna 2016 od 14.00 hod. v kanceláři MAS v Broumově. Program:  Příprava Strategie CLLD Různé Ing. Eva Blažková, MPA předsedkyně rady

logo MAS Broumovsko+, z. s.

9.12.2015 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat v úterý 15. prosince 2015 od 14.00 hod.  v kanceláři MAS v Broumově. Program:  Ex post evaluace SPL 2007-2013 Příprava Strategie CLLD Různé   Ing. Eva Blažková, MPA předsedkyně rady  

logo MAS Broumovsko+, z. s.

4.11.2015 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka
Pozvánka na zasedání Rady  MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat v úterý 10. listopadu 2015 od 14.00 hod. v kanceláři MAS v Broumově. Program: Projekt MAP – změna Stanov spolku, rozpočet projektu Standardizace MAS – aktuální stav Hospodaření spolku k  31. 10. 2015 a výhled do konce roku Návrh rozpočtu spolku na rok 2016 Různé   Ing. Eva Blažková, MPA předsedkyně rady  

logo MAS Broumovsko+, z. s.

2.11.2015 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka na Valnou hromadu 19.11.2015
Pozvánka na Valnou hromadu Rada svolává zasedání Valné hromady MAS Broumovsko+, z.s., která se bude konat ve čtvrtek 19. listopadu 2015 v 16.00 hod. v Kreslírně kláštera v Broumově. Program: 1. Strategie SCLLD2. Změna Stanov spolku 3. Volba členů a náhradníků Výběrové komise4. Hospodaření spolku k 31. 10. 2015 a výhled do konce roku5. Návrh rozpočtu spolku na rok 20166. Různé Ing. Eva Blažková, MPApředsedkyně spolku

logo MAS Broumovsko+, z. s.

22.9.2015 MAS Broumovsko+, z. s.: Pozvánka na zasedání Rady MAS
Pozvánka   na zasedání Rady MAS Broumovsko+, z.s., které se bude konat v úterý 29. září 2015 od 14.00 hod.   v kanceláři MAS v Broumově.   Program:         1.   Pracovní pozice v kanceláři MAS       2.   Příprava strategie CLLD       3.   Různé   Ing. Eva Blažková, MPA předsedkyně rady