CZ-NACE - Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu

[0910] Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu

Zahrnuje:
- služby poskytované na ropných a plynových polích na základě smlouvy nebo dohody:
- průzkumné práce v souvislosti s těžbou ropy nebo zemního plynu, prováděné, např. formou obvyklých průzkumných metod, jako geologické monitorování v oblasti slibující výtěžnost
- zkušební, rozšiřující, výrobní a pomocné vrty; zakládání vrtů, montáže, opravy a demontáže vrtných zařízení; cementování a plnění vrtných jam pro ropné a plynové vrty; odčerpání vrtných jam; uzavření vrtných jam a jejich opuštění atd.
- zkapalňování a opětné zplyňování zemního plynu v místě těžby pro dopravní účely
- odvodňování a čerpání na základě smlouvy nebo dohody
- zkušební vrty při těžbě ropy nebo zemního plynu

Zahrnuje také:
- práce protipožární ochrany na ropných a plynových polích

Nezahrnuje:
- služby prováděné přímo provozovateli ropných a plynových polí (06.10, 06.20)
- odborné opravy těžebních strojů (33.12)
- zkapalňování a opětné zplyňování zemního plynu pro dopravní účely, neprováděné v místě těžby (52.21)
- geofyzikální, geologický a seismický průzkum (71.12)